Διέγερση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των σπερματοζωαρίων με φαρμακολογικούς παράγοντες in vivo και in vitro

 
This item is provided by the institution :

Repository :
National Archive of PhD Theses
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2013 (EN)
In vivo and in vitro stilulation of quantitative and qualitative parameters of spermatozoa using pharmaceutical agents
Διέγερση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων των σπερματοζωαρίων με φαρμακολογικούς παράγοντες in vivo και in vitro

Vlachopoulou, Evlalia
Βλαχοπούλου, Ευλαλία

The objective of the present thesis was to elucidate the effects of tadalafil, vardenafil or sildenafil on sperm fertilization capacity. In series of in vitro studies it was shown very vividly that all the above PDE-5 inhibitors signifcantly reduced the percentage of spermatozoa with intact chromatin. In contrast, none of the above pharmaceutical factors affected significantly sperm motility, sperm motion analysis parameters or sperm membrane permeability. In series of in vivo studies it was demonstrated that tadalafil or sildenafil or cisplatin significantly and detrimentally affected sperm chromatin condensation. Combined administration of either tadalafil plus cisplatin or sildenafil plus cisplatin had a similar effect. Our in vivo or in vitro studies demonstrate very vividly a detrimentally significant effect on sperm chromatin status.
Ο σκοπός του συνόλου των παρόντων πειραμάτων ήταν να ρίξει φως στις επιδράσεις της τανταλαφίλης, βαρδεναφίλης ή σιλδεναφίλης στην γονιμοποιητική ικανότητα των σπερματοζωαρίων. Αποδείχτηκε ισχυρότατα ότι οι παραπάνω αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5, στατιστικά σημαντικά ελάττωσαν το ποσοστό των σπερματοζωαρίων με ακέραια χρωματίνη. Αντίθετα, κανένας από τους παραπάνω φαρμακευτικούς παράγοντες δεν επηρέασε στατιστικά σημαντικά τις παραμέτρους κίνησης των σπερματοζωαρίων ή τη διαπερατότητα της μεμβράνης των σπερματοζωαρίων.Σε επιπρόσθετες μελέτες, αποδείχτηκε ότι η χορήγηση των παραπάνω αναστολέων PDE-5, σε πειραματόζωα στατιστικά σημαντικά και επιζήμια, επέδρασε στη δομή της χρωματίνης. Συνδυασμένη χορήγηση τανταλαφίλης και σισπλατίνης ή σιλδεναφίλης και σισπλατίνης είχε όμοιο αποτέλεσμα.Οι παρούσες in vivo και in vitro μελέτες παρέχουν ισχυρότατη απόδειξη για την βλαβερή επίδραση των αναστολέων της PDE-5, στη δομή της χρωματίνης των σπερματοζωαρίων.

Δείκτης κατακερματισμού του DNA
Συμπύκνωση χρωματίνης
PDE-5 inhibitors
Sperm
Vardenafil
DNA fragmentation index
Σιλδεναφίλη
Βαρδεναφίλη
In vitro
Αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης -5
Tadalafil
In vivo
Σπερματοζωάρια
DNA
Τεστοστερόνη
Sildenafil
Τανταλαφίλη
Chromatine condensation

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Greek

2013


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
University of Ioannina*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)