Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων του ευρωπαίου πολίτη: οι περιπτώσεις προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
European Institutional Framework for the protection of European Citizens' Social Rights: the cases of Social Rights protection of the Disabled
Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων του ευρωπαίου πολίτη: οι περιπτώσεις προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία

Τσουκαρέλλης, Παναγιώτης
Panagiotis, Tsoukarellis

Social rights constitue an important social good and a major element of the European Union notion of social cohesion and solidarity. They are closely linked with the democratic regime itself, as well as the juridical culture of an organised society. A constituted and well-governed State exists to care for its citizens' well-being and not vice-versa. For this reason, democracy as a regime and as a cultural value should be interpreted as a way of power transition and as an individual and collective philosophy on the basis of equality and justice. This PhD thesis refers to the forms of Welfare State, International Law, hard law and soft law that protect Social Rights of the Disabled an attempt is made to explore the European Institutional Framework that shapes and ensures them. Though a case study methodology various ECtHR cases are analysed, where social rights of the disabled have been ignored, complaints explored by the European Committee of Social Rights as well as other complaints and memos. The aim of this thesis is to showcase any restrictions regrding implementation of Social Rights of the Disabled and possible negligence in their application. However, in any case it aims at presenting the evolution and progress of the Institutional Framework, through signature and acceptance of the EU Charter of Human Rights and the European Social Chart, especially in the case of the Disabled
Τα κοινωνικά δικαιώματα αποτελούν μία σημαντική κοινωνική κατάκτηση και ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του πνεύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ίδια την ύπαρξη του δημοκρατικού πολιτεύματος και του δικαϊκού πολιτισμού μίας οργανωμένης κοινωνίας. Μία συντεταγμένη και ευνομούμενη, Πολιτεία είναι προφανές, ότι υφίσταται, για να υπηρετεί την ευημερία των ανθρώπων και όχι το αντίστροφο. Διότι η δημοκρατία ως πολίτευμα, αλλά και ως πολιτισμική αξία, δέον να ερμηνεύεται όχι μόνο ως τρόπος μεταβίβασης της εξουσίας αλλά και ως φιλοσοφία του ανθρώπου και της κοινωνίας πάνω στη βάση της ισότητας και της δικαιοσύνης. Στην διατριβή γίνεται αναφορά στις μορφές του Κράτους Πρόνοιας, στο Διεθνές Δίκαιο, στις δεσμευτικές (hard law) και μη δεσμευτικές πράξεις (soft low) που προστατεύουν τα Κοινωνικά Δικαιώματα των ΑμεΑ και διερευνάται το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο που τα αποτυπώνει και τα διασφαλίζει. Ερευνώνται με την μορφή ανάλυσης περίπτωσης ( case study) υποθέσεις παραβίασης των δικαιωμάτων των ΑμεA που εκδικάσθηκαν από το ΕΔΔΑ, καταγγελίες που διερευνήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Κοινωνικών Δικαιωμάτων άλλες καταγγελίες και υπομνήματα. Σκοπός της διατριβής είναι να αναδείξει τυχόν αδυναμίες ως προς την εφαρμογή των Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία αλλά και πιθανές ολιγωρίες στην υιοθέτηση τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, στοχεύει και στο να αναδείξει την εξέλιξη και την πρόοδο του Θεσμικού Πλαισίου, με τη συνυπογραφή και αποδοχή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ειδικότερα δε στις περιπτώσεις των Ατόμων με Αναπηρία

European citizenshi
Ευρωπαϊκή ιθαγένεια
Social rights disabled
Welfare state
Κράτος πρόνοιας
Κοινωνικά δικαιώματα ΑμεΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Πανεπιστήμιο Αιγαίου
University of the Aegean*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.