Ο ρόλος της γλωσσικής έφεσης και των εκτελεστικών λειτουργιών της εργαζόμενης μνήμης και του ανασταλτικού μηχανισμού στην απόκτηση του ξένου λεξιλογίου, από μικρούς Έλληνες μαθητές της αγγλικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
The role of FL aptitude and the executive functions of working memory and inhibition in FL vocabulary acquisition by young greek learners of english
Ο ρόλος της γλωσσικής έφεσης και των εκτελεστικών λειτουργιών της εργαζόμενης μνήμης και του ανασταλτικού μηχανισμού στην απόκτηση του ξένου λεξιλογίου, από μικρούς Έλληνες μαθητές της αγγλικής

Efstathiadi, Kalliopi
Ευσταθιάδη, Καλλιόπη

Η έρευνα διεξήχθη σε δύο δημοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης, από το 2010-12. Το σχολείο ελέγχου διδάσκει την Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα (ΑΞΓ) από την 3η δημοτικού, ενώ το πειραματικό σχολείο από την 1η τάξη.Στην προσπάθεια να εξηγήσει τις διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των μαθητών στην απόκτηση του ξένου λεξιλογίου, η έρευνα εξετάζει το κατά πόσον η πρώιμη έκθεση στην ΑΞΓ επηρεάζει θετικά τη γνωστική λειτουργία των μικρών Ελλήνων μαθητών. Οι κύριες γνωστικές μεταβλητές που εξετάστηκαν είναι η Γλωσσική Έφεση σε μικρούς μαθητές (Alexiou, 2005), η Φωνολογική Βραχυπρόθεσμη Μνήμη και ο Κεντρικός Εκτελεστικός Μηχανισμός της Εργαζόμενης Μνήμης (Baddeley & Hitch, 1974). Κάτι τέτοιο δεν έχει επιχειρηθεί ξανά, καθώς, μέχρι σήμερα, έχουν διερευνηθεί, κατά κύριο ρόλο, η επίδραση της Πρώιμης Εκμάθησης της ΞΓ στη γλωσσική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών (García Lecumberri & Gallardo 2003; Mihaljevic Djigunovic & Krevelj 2009; Mihaljevic Djigunovic & Lopriore 2010; Muñoz 2006, 2010; Nikolov 2009). Η κύρια ερευνητική υπόθεση είναι πως η πρώιμη και εντατική έκθεση των μικρών Ελλήνων μαθητών στην ΑΞΓ θα έχει θετική επίδραση στις νοητικές τους ικανότητες.Οι μη λεκτικές ικανότητες των μαθητών εξετάσθηκαν από το Τεστ Γλωσσικής Έφεσης για μικρούς μαθητές (YLAT) (Alexiou, 2005) και από το Stop-signal τεστ (Logan & Cowan, 1984). Τα λεκτικά τεστ εξέτασαν τη Φωνολογική Βραχυπρόθεσμη Μνήμη τους με την Επανάληψη Αριθμών προς τα εμπρός (Wechsler, 1991), την Επανάληψη Ψευδολέξεων για παιδιά (Gathercole & Baddeley, 1996), και την Επανάληψη Ψευδολέξεων για παιδιά που μιλούν την ελληνική (Maridaki-Kassotaki, 1998). Η λεκτική τους ευφυία στη μητρική γλώσσα εξετάστηκε με επιμέρους τεστ που σχετίζονται με το λεξιλόγιο και τη μεταγλωσσική γνώση των δύο μοντέλων του Διαγνωστικού Τεστ Λεκτικής Ευφυίας (DVIQ I & II) (Stavrakaki & Tsimpli, 2000). Ο Κεντρικός Εκτελεστικός Μηχανισμός της Εργαζόμενης Μνήμης διερευνήθηκε με την Επανάληψη Αριθμών προς τα πίσω (Wechsler, 1991) και με το Listening span and Recall task (Daneman & Carpenter, 1980). Τέλος, ένα τεστ λεξιλογίου στην Αγγλική σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια, το οποίο εξέτασε τις ικανότητες κατανόησης και παραγωγής της πειραματικής ομάδας.Η παρούσα μελέτη επιθυμεί να απαντήσει σε τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα. Το πρώτο, εξετάζει κατά πόσο η πρώιμη διδασκαλία της ΑΞΓ μπορεί να ενισχύσει κάποιες από τις νοητικές ικανότητες των μικρών μαθητών. Το δεύτερο ερώτημα διερευνά αν σ’ αυτό το αρχικό στάδιο εκμάθησης της ΞΓ, η Φωνολογική Βραχυπρόθεσμη Μνήμη είναι ο μοναδικός παράγοντας πρόβλεψης της επίδοσης των μικρών μαθητών στο ξένο λεξιλόγιο. Το τρίτο ερώτημα ελέγχει αν η πειραματική ομάδα, μετά τη διετή και εντατική έκθεση στην ΞΓ, θα ασκήσει καλύτερο έλεγχο από την ομάδα ελέγχου στον ανασταλτικό μηχανισμό. Τέλος, το τελευταίο ερώτημα επιχειρεί να αναδείξει αν μπορεί η Πρώιμη Εκμάθηση μίας ΞΓ να συσχετισθεί διαφορετικά μέ κάποιο από τα τα δύο φύλα.Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ενθαρρυντικά και πολλά υποσχόμενα. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πώς η Πρώιμη Εκμάθηση στη ΞΓ ενισχύει και ενδυναμώνει τις νοητικές ικανότητες των μικρών μαθητών και τη Λεκτική Εργαζόμενη Μνήμη τους. Κάτι τέτοιο, μπορεί να έχει ένα γενικότερο θετικό αντίκτυπο στις γλωσσικές τους ικανότητες, είτε αυτές αφορούν τη μητρική γλώσσα είτε την ξένη.
The research took place in two primary schools in Thessaloniki, from 2010-12. The mainstream school introduces English as a foreign language from Grade 3, while the experimental one does so from Grade 1.To explain individual differences in the acquisition of L2 vocabulary English, the study explores whether the early introduction of L2 English affects positively the cognitive functioning of young Greek learners. The main cognitive variables investigated in the study are Foreign Language Aptitude (Alexiou, 2005), Phonological Short-term Memory and the central executive of Working Memory (Baddeley & Hitch, 1974). This has never before been attempted, as Early Foreign Language Learning research has primarily investigated the linguistic and affective outcome of this enterprise (García Lecumberri & Gallardo 2003; Mihaljevic Djigunovic & Krevelj 2009; Mihaljevic Djigunovic & Lopriore 2010; Muñoz 2006, 2010; Nikolov 2009). The thesis’ main hypothesis is that the learners’ early and intensive exposure to L2 English will beneficially affect their cognitive skills.The research tools used are the following: the informants’ non-verbal skills were assessed by the Young Learners’ Aptitude Test (YLAT) (Alexiou, 2005) and the Stop-signal test (Logan & Cowan, 1984). The verbal tests examined participants’ Phonological short-term Memory via the Digit recall_Forward task (Wechsler, 1991), the Children’s Test of Nonword Repetition (Gathercole & Baddeley, 1996), and the Test of Nonword Repetition for Greek-speaking children (Maridaki-Kassotaki, 1998). The L1 verbal intelligence of participants was tested via the sub-tests of the two versions of the Diagnostic Test of Verbal Intelligence (DVIQ I & II) (Stavrakaki & Tsimpli, 2000), that pertain to vocabulary and metalinguistic knowledge. The central executive of Working Memory was explored via the Digit recall_Backward task (Wechsler, 1991) and the Listening span and Recall task (Daneman & Carpenter, 1980). Finally, a FL vocabulary test designed by the researcher tested the experimental group’s receptive and productive skills.The study wishes to answer four research questions. The first question examines whether the early introduction of L2 English enhances any of the aptitude skills in young learners (Alexiou, 2005). The second one wishes to find out whether Phonological short-term Memory is the sole predictor of L2 vocabulary performance, at this early stage of foreign language learning. The third question examines whether the experimental group, after a two-year intensive L2 programme, will display a firmer control than the control group, on their response inhibition mechanism. Finally, the last question explores whether Early Foreign Language Learning can be associated with a gender effect.The results are more than promising: they strongly suggest that Early Foreign Language Learning can enhance young learners’ cognitive skills and their complex working memory. This may have a positive impact on their language learning skills, be these of their native language or of a foreign one.

Early foreign language learning
Foreign language aptitude
Response inhibition
EL vocabulary acquisition
Γλωσσική έφεση
Ανασταλτικός μηχανισμός
Πρώιμη εκμάθηση ξένης γλώσσας
Εργαζόμενη μνήμη
Απόκτηση λεξιλογίου στην ξένη γλώσσα
Working memory

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2013


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)

BY_NC_ND*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.