Εξέλιξη και δράση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε καμπύλους χώρους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Evolution and effect of electromagnetic fields in curved spaces
Εξέλιξη και δράση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε καμπύλους χώρους

Κουρέτσης, Αλέξανδρος - Παναγιώτης
Kouretsis, Alexandros - Panagiotis

Σκοπός αυτής της διατριβής είναι η διερεύνηση της επίδρασης της καμπυλότητας στον ηλεκτρομαγνητικό τομέα και αντιστρόφως, χρησιμοποιώντας τον συναλλοίωτο 1+3 φορμαλισμό. Τα πρώτα δύο κεφάλαια είναι εισαγωγικά όπου παρουσιάζονται τα απαραίτητα γεωμετρικά και φυσικά εργαλεία για τα επόμενα κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 2 εισάγουμε τη συναλλοίωτη διάσπαση 1+3 και δίνονται οι γενικές εκφράσεις διάδοσης και περιορισμού που καθορίζουν το Einstein-Maxwell φυσικό σύστημα. Στα κεφάλαια που ακολουθούν ασχολούμαστε με συγκεκριμένα όρια αυτών των εκφράσεων ώστε να περιγράψουμε τρις διαφορετικές φυσικές περιπτώσεις. Ονόματι, τη βαρυτική κατάρρευση και τη δημιουργία δομής, την αλληλεπίδραση βαρυτικής και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και την εξέλιξη των κοσμολογικών μαγνητικών πεδίων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις βρέθηκαν συγκεκριμένες επιδράσεις από την αλληλεπίδραση του βαρυτικού και ηλεκτρομαγνητικού τομέα.
The purpose of this thesis is to investigate the effects of curvature on the electromagnetic sector and vice versa, using the 1+3 covariant formalism. The first two chapters are introductory where we represent the necessary geometrical and physical machinery for the following chapters. In chapter two we introduce the 1+3 covariant `split' and provide the general propagation and constrain formulas that govern the Einstein-Maxwell physical system. In the chapters to follow we consider particular limits of this propagation and constrain formulas in order to describe three different physical situations. Namely, the gravitational collapse and structure formation, the interaction between gravitational and electromagnetic waves and the evolution of cosmological magnetic fields. In all these cases we find particular effects from the interplay between the gravitational and electromagnetic sectors.

Γενική σχετικότητα
Electromagnetism
General relativity
Κοσμολογία
Cosmology
Ηλεκτρομαγνητισμός

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.