Detection and telemetric monitoring of patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in the community: quality of life and patient access to the health system

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανίχνευση και τηλεμετρική παρακολούθηση ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) στην κοινότητα: ποιότητα ζωής και πρόσβαση των ασθενών στο σύστημα υγείας
Detection and telemetric monitoring of patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in the community: quality of life and patient access to the health system

Κουλούρη, Αγορίτσα
Koulouri, Agoritsa

Introduction: The timely detection of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) using telemetric methods can contribute in the early treatment of disease symptoms and reduce the negative effects on life quality and health level of individuals.Purpose: The purpose of this study was to evaluate the level of health and quality of life, as well as their comparative assessment between people working in the shipbuilding industry and the general population in the community. We also investigated their relationship to economic and social parameters and the detection of people with Chronic Obstructive Pulmonary Disease using telemetry methods. Material and Method: A group of one hundred people working in the shipbuilding industry aged 51.8 ± 8.2 years was studied, as well as a control group of one hundred people of the general population aged 51.1 ± 6.4 years. All participants were completed St. George’s Respiratory Questionnaire, General Health Questionnaire – 28, Fagerstrom test and a form of health self-assessment and use of health services. Demographic, employment and economic situation characteristics were recorded and a pulmonary function test was conducted, the results of which were electronically sent to a specialist who recorded the diagnosis. The statistical software SPSS 17.0 was used for the analysis. Results: 13% of the people working in the shipbuilding industry and 10% of the general population were diagnosed with COPD. People working in the shipbuilding zone had significantly lower values (p < 0.001) in FVC, FEV1 and FEV1/FVC compared with general population participants. A significant positive correlation of the quality of life scale with age (p < 0.01) and years of smoking (p < 0001) was found. Those who self-assessed their health as moderate or poor had a significantly higher score (p < 0.001) compared to participants who considered it to be good or excellent. It was observed that this occurred in all individual dimensions (social functioning, somatic complaints, anxiety and depression) of health level. In addition, comorbidity and unemployment were statistically significantly associated (p < 0.001) with the existence of psychological burden and the reduced level of health. Conclusion: Quality of life and health level of patients seem to be directly dependent on health self-assessment, working and social parameters, but also on the frequency of use of Health Services. Utilization of technology in the health sector can contribute to the successful management of COPD. An ideal prospect is the development of telemetry networks in Primary Health Care structures since it eliminates geographical restrictions, enabling data transfer and expertise from a distance.
Εισαγωγή: Η έγκαιρη ανίχνευση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) με τηλεμετρικές μεθόδους μπορεί να συμβάλει στην πρώιμη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της νόσου και να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και το επίπεδο υγείας των ατόμων.Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση του επιπέδου υγείας και της ποιότητας ζωής, καθώς και η συγκριτική αξιολόγησή τους μεταξύ των εργαζομένων σε ναυπηγικό κλάδο και σε γενικό πληθυσμό στην κοινότητα. Διερευνήθηκε επίσης η σχέση τους με οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους καθώς και η ανίχνευση ατόμων με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια με τη χρήση μεθόδων τηλεμετρίας. Υλικό και μέθοδος: Μελετήθηκε μια ομάδα εκατό ανδρών, εργαζομένων σε ναυπηγικό κλάδο ηλικίας 51,8±8,2 ετών και μια ομάδα ελέγχου εκατό ανδρών γενικού πληθυσμού ηλικίας 51,1±6,4 ετών. Όλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια St. George΄s Respiratory Questionnaire, General Health Questionnaire – 28, Fagerstrom test και μια φόρμα αυτοαξιολόγησης της υγείας και χρήσης των υπηρεσιών υγείας. Καταγράφηκαν χαρακτηριστικά δημογραφικά, εργασιακής και οικονομικής κατάστασης και πραγματοποιήθηκε δοκιμασία ελέγχου της πνευμονικής λειτουργίας, τα αποτελέσματα της οποίας διαβιβάζονταν ηλεκτρονικά σε ειδικό που έθετε τη διάγνωση. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 17.0. Αποτελέσματα: Με ΧΑΠ διαγνώστηκε το 13% και το 10% των εργαζομένων στο ναυπηγικό κλάδο και το γενικό πληθυσμό αντίστοιχα. Οι εργαζόμενοι στο ναυπηγικό κλάδο είχαν σημαντικά χαμηλότερες τιμές (p<0,001) στα FVC, FEV1 και FEV1/FVC σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες του γενικού πληθυσμού. Βρέθηκε σημαντική θετική συσχέτιση της κλίμακας της ποιότητας ζωής με την ηλικία (p<0,001) και τα έτη καπνίσματος (p<0,001). Όσοι αυτοαξιολογούσαν την υγεία τους ως μέτρια ή κακή, είχαν σημαντικά υψηλότερη βαθμολογία (p<0,001) σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που τη θεωρούσαν καλή έως άριστη. Αυτό παρατηρήθηκε να συμβαίνει σε όλες τις επιμέρους διαστάσεις (κοινωνική λειτουργικότητα, σωματικά ενοχλήματα, άγχος και κατάθλιψη) του επιπέδου υγείας. Επιπρόσθετα η συννόσηση και η ανεργία, συνδέθηκαν στατιστικά σημαντικά (p<0,001), με την ύπαρξη ψυχολογικής επιβάρυνσης και το μειωμένο επίπεδο υγείας. Συμπέρασμα: Η ποιότητα ζωής και το επίπεδο υγείας των ασθενών φαίνεται να εξαρτάται άμεσα από την αυτοαξιολόγηση της υγείας, από εργασιακές και κοινωνικές παραμέτρους αλλά και από τη συχνότητα χρήσης των Υπηρεσιών Υγείας. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας μπορεί να συμβάλει στην επιτυχή διαχείριση της ΧΑΠ. Ιδανική προοπτική αποτελεί η ανάπτυξη δικτύων τηλεμετρίας σε δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγεία καθώς καταργεί τους γεωγραφικούς περιορισμούς, παρέχοντας τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων και ειδικής γνώσης, από απόσταση.

Health level
Ποιότητα ζωής
Επίπεδο υγείας
Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια
Τηλεμετρία
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Telemetry
Quality of life

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


University of Thessaly (UTH)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.