Επίδραση της χορήγησης σεληνίου και ψευδαργύρου στην εξέλιξη της πειραματικά επαγόμενης ηπατικής ίνωσης μετά από χορήγηση θειοακεταμίδης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Effect of selenium and zinc in experimentally induced hepatic fibrosis after thioacetamide ingection
Επίδραση της χορήγησης σεληνίου και ψευδαργύρου στην εξέλιξη της πειραματικά επαγόμενης ηπατικής ίνωσης μετά από χορήγηση θειοακεταμίδης

Καρμπαλιώτης, Κωνσταντίνος

Liver fibrosis is a scarring process that represents the liver's responseto injury, and is characterised by an excessive accumulation of extracellularmatrix proteins including collagen. Advanced liver fibrosis results in cirrhosis,liver failure and portal hypertension and often requires liver transplantation.Our knowledge of the cellular and molecular mechanisms of liver fibrosis hasgreatly advanced. Reversibility of advanced liver fibrosis in humans has beenrecently documented, which has stimulated researchers to develop antifibroticdrugs.The protective role of selenium (Se) and zinc (Zn) supplements wasinvestigated in thioacetamide-induced liver cirrhosis. One hundred and fourtymale Wistar rats were chosen to receive either a standard diet (controls,n=70) or supplementation with Se and Zn (experimental group, n=70). All ratswere given 300 mg thioacetamide (TAA)/L in drinking water for three months(phase a, induction of liver fibrosis), whereas TAA administration wasinterrupted for the next two months (phase b, restoration), in order toinvestigate pathogenic mechanisms involved in both liver fibrosis andrestoration.The histopathological findings suggested a statistically significantreduction (p<0.05) of liver fibrosis in the experimental group when comparedto controls. The significant lower plasma levels of SGOT, SGPT and ALP inthe experimental group compared to controls was in concordance with theabove histopathological findings. Moreover, during phase b, there was asignificantly greater degree of liver restoration (p<0.05) in the experimentalgroup. Finally, the histopathological degree of liver fibrosis was correlated to adose depended reduction of plasma anti-oxidative enzymes SOD and CT inboth groups. However, a more mild reduction of both enzymes was observedduring phase a in the experimental group. The above results underline theprotective role of Se and Zn in the mechanisms involved in both thedevelopment and the restoration of liver fibrosis. Although many therapeuticinterventions are effective in experimental models of liver fibrosis, theirefficacy and safety in humans is unknown.
Η ηπατική ίνωση, μια ουλοποιός απάντηση του οργανισμού σεποικίλους βλαπτικούς παράγοντες, χαρακτηρίζεται από υπερβολικήσυσσώρευση κολλαγόνου και άλλων πρωτεϊνών στη διάμεση εξωκυττάριαουσία. Στα τελικά στάδια της ηπατικής ίνωσης αναπτύσσεται κίρρωση,ηπατική ανεπάρκεια και πυλαία υπέρταση και συχνά απαιτείται μεταμόσχευσηήπατος για την οριστική αντιμετώπιση. Οι γνώσεις μας σχετικά με τουςκυτταρικούς και μοριακούς εμπλεκόμενους μηχανισμούς έχουν αυξηθείσημαντικά. Έχει ήδη αποδειχτεί η αναστρεψιμότητα ηπατοκυτταρικής βλάβηςσημαντικού βαθμού, προσανατολίζοντας την έρευνα στην ανεύρεση και στηνανάπτυξη αντι-ινωτικών φαρμάκων και θεραπειών.Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε ο πιθανός ηπατο-προστατευτικόςρόλος του σεληνίου (Se) και του ψευδαργύρου (Zn) στην πειραματικάεπαγόμενη ηπατική ίνωση. Χρησιμοποιήθηκαν 140 αρσενικοί επίμυς Wistarυπό στοιχειακή δίαιτα (ομάδα ελέγχου, ν=70) ή δίαιτα περίσσειας Se και Zn(πειραματική ομάδα, ν=70). Σε όλα τα πειραματόζωα χορηγήθηκεθειοακεταμίδη (ΤΑΑ) (300 mg/L) στο πόσιμο νερό για διάστημα τριών μηνών(α΄ φάση – επαγωγής ηπατικής ίνωσης) και μόνο πόσιμο νερό για τουςεπόμενους δύο μήνες (β΄ φάση – υποστροφής ηπατικής ίνωσης) με σκοπό τημελέτη τόσο των παθογενετικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην ηπατικήίνωση, όσο και των μηχανισμών που παρεμβαίνουν στην αποκατάσταση τηςβλάβης.Τα ιστοπαθολογικά ευρήματα υποδεικνύουν στατιστικά σημαντική(p<0.05) μείωση του βαθμού ηπατικής ίνωσης στη πειραματική ομάδα (ομάδαδίαιτας σε περίσσεια ιχνοστοιχείων Se και Zn) σε σχέση με την ομάδαελέγχου. Επίσης, κατά τη φάση υποστροφής της ηπατικής ίνωσης, ηυποστροφή ήταν στατιστικά σημαντικότερη (p<0.05) στην πειραματική ομάδα.Επιπλέον, η μεγαλύτερη αύξηση των ηπατικών ενζύμων (SGOT, SGPT,ALP), ως δείκτες ηπατικής βλάβης στα πειραματόζωα της ομάδας ελέγχου σεσχέση με την πειραματική, συμβαδίζει με τα ιστοπαθολογικά ευρήματα. Τέλος,η πειραματικά επαγόμενη ηπατική ίνωση συνδέθηκε με δοσοεξαρτώμενηελάττωση των επιπέδων των αντιοξειδωτικών ενζύμων SOD και CT στον ορό και των δύο ομάδων. Ωστόσο, καταγράφηκε διατήρηση των επιπέδων SODκαι CT στον ορό των πειραματόζωων της πειραματικής ομάδας σε σύγκρισημε τα πειραματόζωα της ομάδας ελέγχου. Τα παραπάνω αποτελέσματαυπογραμμίζουν τον προστατευτικό ρόλο της συγχορήγησης Se και Zn τόσοκατά την εξέλιξη όσο και κατά την υποστροφή της πειραματικά επαγόμενηςηπατικής ίνωσης. Ωστόσο, αν και πολλές θεραπευτικές παρεμβάσειςφαίνονται αποτελεσματικές σε πειραματικά μοντέλα ηπατικής ίνωσης, ηαποτελεσματικότητα και η ασφάλειά τους στους ανθρώπους δεν έχουνμελετηθεί εκτενώς.

Hepatic fibrosis
Thioacetamide
Σελήνιο
Ηπατική ίνωση
Liver
Zinc (Zn)
Selenium
Ψευδάργυρος (Zn)
Ήπαρ
Θειοακεταμίδη

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.