Το προφίλ του έλληνα εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η επίδραση στο έργο του: θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
The profile of greek teacher in primary schools and how this affects his work: theoretical analysis and empirical investigation
Το προφίλ του έλληνα εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η επίδραση στο έργο του: θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση

Simeonidou, Anna
Συμεωνίδου, Άννα

Αντικείμενο της παρούσας ποσοτικής έρευνας, μεθόδου επισκόπησης πεδίου, υπήρξε η διερεύνηση του προφίλ των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και πώς αυτό επηρεάζει το έργο του, η οποία έγινε με τη χρήση γραπτού ερωτηματολογίου 50 κλειστών ερωτήσεων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 312 εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν το σχολικό έτος 2012-2013 σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές περιφέρειες Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης. Από την ανάλυση και την επεξεργασία των απαντήσεων, η οποία έγινε με το πρόγραμμα SPSS for Windows, σκιαγραφείται το προφίλ των ενηλίκων εκπαιδευτικών ηλικίας 46 – 50 χρόνων, με πολλά χρόνια προϋπηρεσίας (21 – 25), στην πλειονότητά τους γυναικείου φύλου, οι οποίοι διορίστηκαν μέσω της επετηρίδας, χαμηλής κοινωνικοοικονομικής προέλευσης, κάτοχοι βασικού πτυχίου παιδαγωγικής ακαδημίας, προερχόμενοι κυρίως από αγροτικές ή ημιαστικές περιοχές. Υπάρχουν επίσης αρκετοί νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διορίστηκαν μέσω της διαδικασίας των εξετάσεων του Α.Σ.Ε.Π. και της ευεργετικής διάταξης της συμπλήρωσης 30μηνου ως αναπληρωτές, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τα μέσα κοινωνικά στρώματα, και κάτοχοι πτυχίου από τα πανεπιστημιακά παιδαγωγικά τμήματα, ως επί το πλείστον του Α.Π.Θ. και τόπο καταγωγής αστικές περιοχές. Εν κατακλείδι, το προφίλ του εκπαιδευτικού είναι αυτό του σύγχρονου επαγγελματία, που δεν αρκείται στις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε στις σχολές εκπαίδευσής του, αλλά βρίσκεται σε μια συνεχή εξελικτική πορεία αναζήτησης της γνώσης και απόκτησης δεξιοτήτων σχετικών με το επάγγελμά του, κάνοντας τρόπο ζωής τη «Δια βίου μάθηση». Είναι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος συνειδητά επέλεξε το επάγγελμά του, λόγω της αγάπης του για το παιδί και ανεξάρτητα των αρνητικών καταστάσεων που συναντά κατά την άσκησή του, αισθάνεται ικανοποίηση, έχοντας συναίσθηση των ποικίλων ρόλων που καλείται να διαχειρισθεί και των ευθυνών που η κοινωνία απαιτεί από αυτόν. Αν και η κοινωνία τον κατατάσσει χαμηλά στην ιεραρχική κλίμακα των επαγγελμάτων με τις ανάλογες απολαβές, αλλά μεγάλες απαιτήσεις, αυτός ανταποκρίνεται στο έργο του εφαρμόζοντας νέες αρχές, μεθόδους, μέσα και τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης.
The objective of this quantitative survey, of method field research, was to investigate the profile of Greek teachers in primary schools and how this profile affects their work. This was achieved using a written questionnaire including 50 close-ended questions. The sample of this survey consisted of 312 teachers, who were serving in primary schools in the educational districts of Eastern and Western Thessaloniki, during the school year 2012-2013. After analyzing and processing the answers of the sample, which was done using the SPSS software package for Windows, the profile outlined is that of adult teachers aged between 46 and 50 years old, having many years of previous work experience (21-25), female in their majority, appointed through a service list, coming from low socioeconomic origin, holders of a bachelor’s degree in Education, coming mostly from rural or semi-urban areas. There are several young teachers as well, who have been appointed after having passed successfully the examinations organized by the Supreme Council for Personnel Selection (A.S.E.P.) and by virtue of the beneficial provision of the law, after having completed a 30month period as assistant teachers, coming mostly from middle social classes, and holders of a university degree from Faculties of Education, mostly from Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), and coming from urban areas. In conclusion, the profile of teachers is that of modern professionals, who does not content with the knowledge and skills they have acquired in the school where they have been trained, but is rather in a continuous evolutionary course seeking to acquire knowledge and skills related to their profession, thus making “Life-long learning” a lifestyle. They are teachers who have consciously chosen their profession, due to their love for children and, regardless of the negative situations they meet in practice, they feel satisfaction, being aware of the multiple roles they are called to manage and of the responsibilities society requires. Although society ranks teachers low in the hierarchical scale of professions with the corresponding salaries, but has high demands of them, they respond to their work, applying a number of new principles, methods, means, and techniques of teaching and learning.

Primary education
Training in teaching
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Παιδαγωγική κατάρτιση
Socioeconomic origin
Μετεκπαίδευση
Place of origin
Satisfaction
Κοινωνικοοικονομική προέλευση
Gender
Προφίλ εκπαιδευτικού
Επιμόρφωση
Training
Teachers’ work
Motivation
Έργο εκπαιδευτικού
Τόπος καταγωγής
Teacher’s profile
Retraining
Φύλο

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.