Αξιολόγηση κόστους και αποτελεσματικότητας εμφυτευμένων καρδιακών απινιδωτών και συσκευών αμφικοιλιακής βηματοδότησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Cost effectiveness evaluation of implanted cardioverter defibrillators and biventricular therapy devices
Αξιολόγηση κόστους και αποτελεσματικότητας εμφυτευμένων καρδιακών απινιδωτών και συσκευών αμφικοιλιακής βηματοδότησης

Φανουργιάκης, Ιωάννης

Aims: The aim of the present study is to estimate the procedure (implantation) cost, the totalhospitalization cost and annual follow up cost, in patients subjected to pacemaker (PM) andcardioverter-defibrillator (ICD) implantation.Methods: A single center, prospective, cost-of-illness study was conducted between August2008 and July 2009. In total, 464 consecutive patients were recruited (370 were subjected toPM implantation and 94 to ICD implantation). Resource data were assessed at patients’enrolment in the study and at 6th and 12th months of patients’ follow up. Then, the procedurecost, the total hospitalization cost as well as the annual patients’ follow up costs werecalculated using a bottom up approach.Results: The mean (95 % CI) procedure cost of PM and ICD implantation (including thecosts of devices, electrodes, other supplies and personnel’s time) was calculated to be €1,803(€ 1,758–€ 1,858) and € 13,521 (€ 13,153–€ 13,892), respectively.The mean total hospitalization cost (including procedure cost, hospitalization cost, cost oflaboratory and imaging diagnostic examinations and the indirect cost attributed toproductivity lost due to patient’s hospitalization) was € 3,926 (€ 3,711–€ 4,167) for PM and €17,764 (€ 16,852–€ 18,692) for ICD.The mean annual cost (direct and indirect) was € 1.816 (€ 1.433-€ 2.421) for PM and € 2.819(€ 2.115-€ 3.703) for ICD. No difference was detected in the annual cost between patientswith initial implantation and replacement.Conclusion: These data revealed that although these devices are associated with a relativelyhigh upfront cost, the annual societal cost following the implantation is low. Therefore,implantation of such devices should be encouraged since these devices reduce the morbidityand mortality without a high economic burden to society.
Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογηθεί το κόστος της διαδικασίαςεμφύτευσης, το συνολικό νοσοκομειακό κόστος και το κόστος παρακολούθησης ασθενώνπου υποβλήθηκαν σε εμφύτευση συσκευών βηματοδότη και απινιδωτήΜέθοδος: Μονοκεντρική προοπτική cost of illness μελέτη πραγματοποιήθηκε από τονΑύγουστο του 2008 έως και τον Ιούλιο του 2009. Συνολικά 464 ασθενείς στρατολογήθηκαν(370 υποβλήθηκαν σε εμφύτευση συσκευών βηματοδότη και 94 σε συσκευή απινιδωτή).Δεδομένα ανάλωσης πόρων από τους ασθενείς αποτιμήθηκαν από την εισαγωγή των ασθενώνστη μελέτη και στους 6 και 12 μήνες μετά την διαδικασία της εμφύτευσης.Μετέπειτα, το κόστος της διαδικασίας εμφύτευσης, το συνολικό νοσοκομειακό κόστος και τοκόστος παρακολούθησης υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την bottom up approach.Αποτελέσματα: Το μέσο κόστος της διαδικασίας εμφύτευσης των βηματοδοτών και τωναπινιδωτών (συμπεριλαμβανομένου του κόστους των συσκευών, ηλεκτροδίων, άλλωναναλωσίμων και ώρα προσωπικού) υπολογίστηκε, (95% CI), σε € 1.803 (€ 1.758 - € 1.858)και € 13.521 (€ 13.153 - € 13.892), αντίστοιχα.Το μέσο συνολικό κόστος νοσηλείας (συμπεριλαμβανομένου του κόστους της διαδικασίαςεμφύτευσης, του κόστους νοσηλείας, του κόστους των εργαστηριακών και απεικονιστικώνδιαγνωστικών εξετάσεων και το έμμεσου κόστους που αποδίδεται στην παραγωγικότητα πουχάνεται λόγω της νοσηλείας των ασθενών) ήταν € 3.926 (€ 3.711 - € 4.167) για τιςβηματοδοτικές συσκευές και € 17.764 (€ 16.852 - € 18.692) για τις απινιδωτικές συσκευές.Το μέσο ετήσιο κόστος παρακολούθησης (άμεσο και έμμεσο) ήταν € 1.816 (€ 1.433 - €2.421) για τις βηματοδοτικές συσκευές και € 2.819 (€ 2.115 - € 3.703) για τις απινιδωτικέςσυσκευές. Δεν ανιχνεύθηκαν διαφορές στην ετήσιο κόστος ανάμεσα σε ασθενείς με αρχικήεμφύτευση και αντικατάσταση.Συμπέρασματα: Αυτά τα δεδομένα αποκάλυψαν ότι, αν και αυτές οι συσκευές συνδέονταιμε ένα σχετικά υψηλό αρχικό κόστος (up-front cost), το ετήσιο κοινωνικό κόστος μετά τηνεμφύτευση είναι χαμηλό. Ως εκ τούτου, η εμφύτευση αυτών των συσκευών θα πρέπει ναενθαρρύνεται εφόσον αυτές οι συσκευές μειώνουν τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα χωρίςυψηλή οικονομική επιβάρυνση για την κοινωνία.

Βηματοδότες
Νοσοκομειακό κόστος
Cost
Total cost
Κόστος
Κόστος παρακολούθησης
Κόστος διαδικασίας
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Απινιδωτής
Pacemaker
Procedure cost
Economic evaluation
Hospitalization cost
Οικονομική αξιολόγηση
Follow up cost
Defibrillator

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


University of Crete (UOC)
Πανεπιστήμιο Κρήτης*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.