Η εκτίμηση λειτουργικότητας του πνευμονικού ενδοθηλίου σε ασθενείς με οξεία πνευμονική βλάβη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Pulmonary capillary endothelium-bound angiotensin-converting enzyme activity in acute lung injury
Η εκτίμηση λειτουργικότητας του πνευμονικού ενδοθηλίου σε ασθενείς με οξεία πνευμονική βλάβη

Psevdi, Aikaterini
Ψευδή, Αικατερίνη

Background. Pulmonary capillary endothelium-bound (PCEB) agniotensin-converting ectoenzyme (ACE) activity alteration is an early, sensitive, and quantifiable lung injury index in animal models. We hypothesized that (1) PCEB-ACE alterations can be found in patients with acute lung injury (ALI) and (2) PCEB-ACE activity correlates with the severity of lung injury and may be used as a quantifiable marker of the underlying pulmonary capillary endothelial dysfunction.Methods and Results. Applying indicator-dilution techniques, we measured single-pass transpulmonary hydrolysis of the synthetic ACE substrate 3H-benzoyal-Phe-Ala-Pro (BPAP) in 33 mechanically ventilated, critically ill patients with a lung injury score (LIS) ranging from 0 (no lung injury) to 3,7 (severe lung injury) and calculated the kinetic parameter Amax/Km. Both parameters decreased early during the ALI continuum and were inversely related to APACHE II score and LIS. Hydrolysis decreased with increasing cardiac output (CO), whereas 2 different patterns were observed between CO and Amax/Km. Conclusions. PCEB-ACE activity decreases early during ALI, correlates with the clinical severity of both the lung injury and the underlying disease, and may be used as a quantifiable marker of underlying pulmonary capillary endothelial dysfunction.
Οι διαταραχές στη δραστικότητα του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (Angiotensin-Converting Enzyme- ΑCE) στο ενδοθήλιο των τριχοειδών του πνεύμονα αποτελούν έναν πρώιμο , ευαίσθητο και ποσοτικά μετρήσιμο δείκτη πνευμονικής βλάβης σε πειραματόζωα. Υποθέσαμε πρώτον ότι οι αλλοιώσεις του ACE στο πνευμονικό ενδοθήλιο μπορούν να εντοπιστούν και σε ασθενείς με οξεία πνευμονική βλάβη (Acute Lung Injury - ALI) και δεύτερον ότι η δραστηριότητα του ACE στο τριχοειδικό ενδοθήλιο των πνευμόνων μπορεί να συσχετιστεί με τη σοβαρότητα της πνευμονικής βλάβης και να χρησιμοποιηθεί ως ποσοτικά μετρούμενος δείκτης στη υποκείμενη πνευμονική τριχοειδική ενδοθηλιακή δυσλειτουργία.Μέθοδος και Αποτελέσματα . Εφαρμόζοντας μεθόδους αραίωσης του δείκτη ( indicator-dilution techniques) μετρήσαμε την διαπνευμονική υδρόλυση του ACE υποστρώματος ,το 3H-benzoyl-Phe-Ala-Pro (BPAP) σε 33 βαρέως πάσχοντες ασθενείς υπό μηχανικό αερισμό και με σκορ πνευμονικής βλάβης (Lung Injury Score- LIS) κυμαινόμενο από 0 (μη πνευμονική βλάβη) έως 3.7( σοβαρή πνευμονική βλάβη). Επίσης μετρήθηκε η παράμετρος Amax/Km. Και οι δύο παράμετροι μειώθηκαν νωρίς κατά τη διάρκεια του ALI και ήταν αντιστρόφως ανάλογες με τη βαθμολογία APACHE II και LIS. Η υδρόλυση μειώθηκε με την αύξηση της καρδιακής παροχής (Cardiac output- CO), ενώ δυο διαφορετικά μοτίβα παρατηρήθηκαν μεταξύ CO και Amax / Km.Συμπεράσματα. Η δραστικότητα του PCEB-ACE μπορεί να μετρηθεί σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς παρά την κλίνη, δίνοντας άμεσα πληροφορίες για τον δείκτη λειτουργικότητας του πνευμονικού ενδοθηλίου. Η δραστικότητα του ACE μειώνεται κατά τη διάρκεια του ALI, συσχετίζεται με την κλινική βαρύτητα τόσο της πνευμονικής βλάβης όσο και με την υποκείμενη νόσο, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ποσοτικά μετρούμενος δείκτης στη υποκείμενη τριχοειδική ενδοθηλιακή δυσλειτουργία.

Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου
Τεχνική αραίωσης του δείκτη
Acute lung injury
Pulmonary capillary endothelium
Acute respiratory distress syndrome (ARDS)
Humans
Angiotensin converting enzyme
Οξεία πνευμονική βλάβη
Σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων
Indicator-dilution techniques
Τριχοειδικό πνευμονικό ενδοθήλιο

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.