Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική: τα φαινόμενα του συντηρητισμού και της αντιπροσώπευσης στο London Stock Exchange

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Behavioral finance: conservatism and representativeness biases in the London stock exchange
Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική: τα φαινόμενα του συντηρητισμού και της αντιπροσώπευσης στο London Stock Exchange

Καριοφύλλας, Σπυρίδων
Kariofyllas, Spyridon

The aim of this Doctoral Dissertation is to examine the potential magnitude of the impact of two well known psychological phenomena, such as representativeness and conservatism, in the London Stock Exchange (LSE) for the period of 1980 to 2012. To fulfill this purpose, the approaches of trend and consistency in the accounting performance are followed. We analyzed whether the stability of past performance in specific financial ratios, has predictive power for future stock prices, by testing three formulated hypotheses (Hypothesis Tests). In order to address questions about robustness and reliability, we calculated and compared the excess returns (abnormal returns) with various methods (single, three and four factors). Also in order to take advantage of the multifactor models, we used an alternative method of calculation for three and four factor models, presented by Gregory et al. (2013) and tested exclusively for the London market. The results are analysed thoroughly and compared in sub periods, namely, before and after the recent financial crisis. The conclusions are mixed, and the findings support the dependence of the two cognitive biases upon the examined period and the abnormal returns calculation method. Specifically, the results of abnormal returns obtained by the multifactor models largely confirm the existence of the psychological phenomena examined, which is in contrast to those of the single factor model, which derives variations depending on the examined biases.
Σκοπός της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ), είναι να ελέγξουμε το εύρος των επιδράσεων δύο ευρέως διαδεδομένων ψυχολογικών φαινομένων (γνωστικά σφάλματα), του συντηρητισμού και της αντιπροσώπευσης, στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου για την περίοδο από το 1980 έως το 2012. Για να ικανοποιήσουμε τον παραπάνω σκοπό, χρησιμοποιήσαμε τις προσέγγιση των τάσεων και της σταθερότητας στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις . Αναλύσαμε αν η σταθερότητα των παρελθουσών επιδόσεων σε συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες, έχει προβλεπτική ικανότητα για τις μελλοντικές τιμές των μετοχών, ελέγχοντας τρεις διατυπωμένες υποθέσεις (Hypothesis Tests). Προκειμένου να απαντήσουμε θέματα ευρωστίας και αξιοπιστίας, υπολογίσαμε και συγκρίναμε τις υπερβάλλουσες αποδόσεις (abnormal returns) με διάφορες μεθόδους (single, three and four factors). Επίσης για αξιοποίηση των πολυπαραγοντικών μοντέλων, χρησιμοποιήσαμε μια εναλλακτική μέθοδο υπολογισμού των three and four factor models, που παρουσιάστηκε από τους Gregory et al. (2013) και ελέγχθηκε αποκλειστικά για την αγορά του Λονδίνου. Τα αποτελέσματα είναι μικτά, και υποστηρίζουν το βαθμό επίδρασης των δύο φαινομένων στις αποδόσεις, ανάλογα με την περίοδο εξέτασης και τις μεθόδους υπολογισμού των αποδόσεων. Ειδικότερα, οι υπερβάλλουσες αποδόσεις που παρατηρήθηκαν με τα πολυπαραγοντικά μοντέλα, επιβεβαιώνουν ευρέως την ύπαρξη των υπό εξέταση γνωστικών σφαλμάτων, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το μονοπαραγοντικό μοντέλο.

Δομημένος έλεγχος υποθέσεων
Hypothesis testing
Conservatism
Representativeness
Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
Αντιπροσώπευση
Συντηρητισμός
Behavioral finance

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Πανεπιστήμιο Πατρών
University of Patras*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.