Υδροδυναμική προσομοίωση βιολογικών συστημάτων πρόωσης και εφαρμογή στη σχεδίαση βέλτιστων συστημάτων πρόωσης πλοίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Hydrodynamic simulation of biological propulsion systems and application on the design of optimal marine propulsors
Υδροδυναμική προσομοίωση βιολογικών συστημάτων πρόωσης και εφαρμογή στη σχεδίαση βέλτιστων συστημάτων πρόωσης πλοίου

Τσαρσιταλίδης, Βασίλειος
Tsarsitalidis, Vasileios

H παρούσα εργασία προσανατολίζεται στην χρήση της μεθόδου των συνοριακών στοιχείων (κώδικας UBEM) για την προσομοίωση βιολογικών συστημάτων πρόωσης, με στόχο την κατανόηση φαινομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν στην σχεδίαση βέλτιστων προωστήρων πλοίου. Η χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου ενδείκνυται, καθώς μπορεί με μεγάλη (σχετικά) ταχύτητα να προσομοιώσει μη μόνιμα φαινόμενα, καθώς και να παράξει αρκετή, συγκεντρωμένη πληροφορία για τα φαινόμενα που εκτυλίσσονται.Πιο συγκεκριμένα, αφού γίνει μία γενική παρουσίαση του τυπικού προβλήματος ενός βιομιμιτικού προωστήρα, παρουσιάζεται το μαθηματικό μοντέλο των συνοριακών στοιχείων, η αριθμητική εφαρμογή αυτού και η τελική υλοποίησή του σε ένα πρόγραμμα.Ύστερα, παρουσιάζονται κατά σειρά, οι διερευνήσεις που πραγματοποιήθηκαν ως προς την πλειοψηφία των ελεύθερων παραμέτρων του προβλήματος, αλλά και των διαφορετικών περιπτώσεων, δείχνοντας τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στις δημοσιευμένες εργασίες, αλλά και πρόσθετα αποτελέσματα, από τα οποία προκύπτει μία εκτεταμένη συστηματική σειρά προωστήρων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά συμβατό τρόπο με τις γνωστές ως τώρα μεθόδους σχεδίασης. Η ανεπτυγμένη μεθοδολογία, μαζί με εφαρμογές αυτής παρουσιάζονται και συγκρίνονται με συμβατικούς προωστήρες, όπου και αποδεικνύεται η υπεροχή των υπό μελέτη συστημάτων.Τέλος, παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την εφαρμογή υδροελαστικότητας κατά την έννοια του ελαστικά εδρασμένου πτερυγίου (ένας βαθμός ελευθερίας - pitch) και κάποια πρώτα αποτελέσματα της συστηματικής διερεύνησης αυτού, καθώς και η χρήση ενεργού ελέγχου. Η δυνατότητα χρήσης αυτών σε περιβάλλον τυχαίων κινήσεων, δείχνει την δυνατότητα χρήσης των βιομιμητικών προωστήρων ως συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ στην κατακλείδα παρουσιάζονται προτεινόμενες εφαρμογές σε μετατροπή υπαρχόντων πλοίων, σε νέους σχεδιασμούς, αλλά και εφαρμογή σε πλοίο μηδενικών ρύπων.
The present work is oriented to the use of Boundary Element method (UBEM code) on the simulation of biological propulsion systems for the purpose of understanding phenomenae and extracting conclusions which will lead to the design of optimal marine propulsors. The ise of the specific method was chosen, as it can simulate highly unsteady phenomenae (relatively) quickly, as well as produce concentrated information on the simulated phenomenae.More specifically, after a presentation of the state of the art and an introduction of the typical problem of a biomimetic propulsor, the mathematical model of the boundary element method, the numerical implementation and the application in the used software is introducedThen, the investigations made are presented in cases and effects of parameters are discussed, showcasing the results presented in the published works, but also additional results, from which extended series of propulsors that can be used in a manner compatible to the known design methods. The developed Methodology, along with applications on virtual paradigms are compared to conventional propulsors, where the advantage of the systems in hand are shown.Last but not least, newer developments, concerning the application of hydroelasticity, in the manner of spring loaded wings (1 DOF - pitching motion) along with the initial results of systematic investigations of it as well as active control of the pitching motion. The ability to adapt and operate in an envrionment of random motions, shows the potential of the use of such systems as energy saving devices as well. In the conclusions, proposed applications are shown, both for retrofits and newbuilds, while a zero emmisions concept is introduced.

Unconventional propulsion
Μη συμβατική πρόωση
Oscillating wing
Flapping wing propulsion
Βιομιμητική πρόωση
Παλλόμενα πτερύγια
Flapping foil propulsion
Biomimetic propulsion

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Αγγλική γλώσσα

2015


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
National Technical University of Athens (NTUA)

BY_SA*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.