Διερεύνηση των αποτελεσμάτων της επίδρασης των φόρων επί των ακινήτων: διαχειριστική και δημοσιονομική προσέγγιση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
The impact of taxes on real property assets: a managerial accounting and fiscal approach
Διερεύνηση των αποτελεσμάτων της επίδρασης των φόρων επί των ακινήτων: διαχειριστική και δημοσιονομική προσέγγιση

Γαλανός, Χρήστος
Galanos, Christos

Αυτή η μελέτη έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει τις επιπτώσεις της επίδρασης των φόρων στην ακίνητα περιουσία, και τη διαχείριση των θεμάτων που προκύπτουν από την επιβολή τους. Τα λογιστικά πρότυπα και οι μέθοδοι που ακολουθούνται επηρεάζουν την απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις. Η πλειοψηφία των φόρων επηρεάζουν την αξία των ακινήτων. Η απόδοση του κάθε φόρου στα δημόσια έσοδα διαφέρει από χώρα σε χώρα όπου διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα επιβάλλονται σε καθεμία από αυτές. Η αξία και το εισόδημα των περιουσιακών στοιχείων ακίνητης περιουσίας καταγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις, και είναι οι φορολογικές βάσεις, και έτσι υπάρχει μια σχέση μεταξύ φορολογικών συντελεστών και των εσόδων με τις αξίες και τις αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων. Για τη διερεύνηση της σχέσης αυτής οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στην έρευνα είναι η πολυμεταβλητή ανάλυση διασποράς, η ανάλυση ραντάρ, πολυμεταβλητά οικονομετρικά μοντέλα με τη χρήση ψευδομεταβλητών , οικονομικά μοντέλα εκτίμησης και υπολογισμού ακίνητης περιουσίας για τον υπολογισμό των ταμειακών ροών και το κόστος του κεφαλαίου.Για τους σκοπούς της μελέτης αναπτύσσεται ένα οικονομετρικό μοντέλο που χρησιμοποιεί ιστορικά δεδομένα , και παράγονται δενδρογράμματα λήψης αποφάσεων. Ένα ολοκληρωμένο οικονομικό μοντέλο κατασκευάζεται που συνδέει την αξία της ακίνητης περιουσίας με το αρχικό κόστος, ενώ υπολογίζονται μελλοντικές ταμειακές ροές, και εξωγενείς μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων τύπων των φόρων, προκειμένου να εξεταστούν οι επιπτώσεις τους στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων .Οι φορολογικές επιβαρύνσεις επί των περιουσιακών στοιχείων είναι ένα δημοσιονομικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την κάλυψη των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού. Από την άλλη πλευρά, οι φόροι επηρεάζουν την αξία της ακίνητης περιουσίας τόσο μέσω μελλοντικών ταμειακών ροών, όσο και μέσω του κόστους του κεφαλαίου και των φορολογικών ασπίδων που προκύπτουν μέσω των λογιστικών εγγραφών. Τέλος, μεταξύ άλλων που παρουσιάζονται , είναι μια σχέση όπως η καμπύλη Laffer, που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των τιμών των περιουσιακών στοιχείων και του φόρου απόδοσης στα δημόσια έσοδα.
This study aims at investigating the effects of the impact of taxes on real property assets examining the managerial issues arising. The accounting standards and methods followed affect the performance of property assets in financial statements. The majority of taxes affect the value of real estate assets. The performance of each tax in government revenues varies from country to country and different tax regimes are imposed. The value and income of real property assets which are being recorded in financial statements are tax bases and thus a relationship exists between tax rates and revenues with property assets’ values and returns. Investigating this relationship, the methodologies used in the survey are: multivariate cluster analysis; statistical radar analysis; single and multiple econometric models using cross-section dummy variables; real estate investment appraisal financial models for calculation of cash flow and cost of capital. For the purposes of the study, an econometric model using historical data is developed, decision trees are produced and an integrated financial model is constructed which associates property asset value with initial cost, future cash flows and exogenous variables including the different types of taxes in order to examine their effects on property assets values. Tax charges on property assets is a fiscal tool used to cover budget deficits. On the other hand, taxation affect the value of real property both through future cash flows and the cost of capital together with tax shields arising from alternative accounting policies, methods or estimations. Finally, a relationship like Laffer’s curve is developed between values of property assets and tax performance on government revenues.

Φορολογία
Property assets
Taxation
Ακίνητα, Αγορά

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Panteion University of Social and Political Sciences*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.