Διαμόρφωση βασικών παραμέτρων σχεδιασμού και υλοποίησης της Ελληνικής Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών: εφαρμογή στον αγροτικό τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Configuration of the basic design parameters and implementation of Greek National Spatial Data Infrastructure: application in the agricultural sector
Διαμόρφωση βασικών παραμέτρων σχεδιασμού και υλοποίησης της Ελληνικής Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών: εφαρμογή στον αγροτικό τομέα

Tziachris, Panagiotis
Τζιαχρής, Παναγιώτης

The aim of the current thesis is to study the Spatial Data Infrastructure (SDI) specifically for Greece and to introduce a configuration of its key design and implementation parameters, based on the "Tension Synthesis Model" proposal. Additionally, it analyzes and presents the Greek agricultural soil spatial data (definition, processes, approach) and compares it with the requirements of Law 3882/2010 for the Greek NSDI and the European SDI (Infrastructure for Spatial Information in the European Community, INSPIRE). Finally, using the theoretical conclusions of this study, describes two different approaches of integrating Greek soil spatial data in a future Greek NSDI, favoring the one over the other based on the probable viability and compatibility with the thesis results.
Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΥΓΕΠ, Spatial Data Infrastructure - SDI) ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας και η πρόταση διαμόρφωσης βασικών παραμέτρων σχεδιασμού και υλοποίησης της, με την δόμηση και αξιοποίηση ενός "Μοντέλου Σύνθεσης Τάσεων". Επιπλέον, καταγράφει την υφιστάμενη προσέγγιση από την εδαφολογική επιστημονική κοινότητα, των Ελληνικών αγροτικών εδαφολογικών δεδομένων και την συγκρίνει με τις απαιτήσεις του νόμου 3882/2010 για την Ελληνική Εθνική ΥΓΕΠ (ΕΥΓΕΠ) και της Ευρωπαϊκής ΥΓΕΠ (Infrastructure for Spatial Information in the European Community, INSPIRE). Τέλος αξιοποιώντας τα θεωρητικά συμπεράσματα της παρούσας διατριβής, παραθέτει δυο διαφορετικές προσεγγίσεις (τεχνοκεντρική, κοινωνικοτεχνική) ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των Ελληνικών εδαφολογικών δεδομένων σε μια μελλοντική Ελληνική ΕΥΓΕΠ, προκρίνοντας ωστόσο την κοινωνικοτεχνική ως πιο πιθανά βιώσιμη και επιτυχημένη, καθώς και πιο συμβατή τόσο με την σύγχρονη θεωρία όσο και με τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής.

Σχεδιασμός, Καλλιέργεια
Spatial Data Infrastructure (SDI)
Tension Synthesis Model
Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΥΓΕΠ)
Μοντέλο Σύνθεσης Τάσεων
Design, Cultivation
Εδαφολογικά χωρικά δεδομένα
Soil spatial data

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.