Το πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και ο παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
The scope of the union law on public procurement and the world trade organisation
Το πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και ο παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου

Αλεξοπούλου, Μαρία
Alexopoulou, Maria

Με την απόφαση του Συμβουλίου 94/800/Ε.Κ. κυρώθηκαν οι συναφθείσες από την Ε.Κ. Συμφωνίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Με τη Συμφωνία αυτή, όπως έχει ερμηνευτεί από το δικαιοδοτικό όργανο του Π.Ο.Ε., διευρύνεται η έννοια της αναθέτουσας αρχής σε σχέση με την αντίστοιχη των κοινοτικών οδηγιών. Γεννάται, συναφώς, το ερώτημα εάν οι διατάξεις της Συμφωνίας του Π.Ο.Ε. για τις Δημόσιες Συμβάσεις αποτελούν βάση για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής του δικαίου της Ε.Κ./Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις.
94/800/E.C. Council Directive ratified the World Trade Organisation Agreements, wherein Government Procurement Agreement (G.P.A.) is included. G.P.A. provisions, as interpreted by the World Trade Organisation Panel, broaden the notion of awarding authority with reference to the community equivalent. A related question rises as to whether those provisions may contribute to determining E.C./ E.U. public procurement law scope.

Δίκαιο της Ε.Κ./ Ε.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις
E.C./E.U. law on public procurement
Interpretetion
The notion of awarding authority
Government procurement agreement
Σύμβαση του παγκοσμίου οργανισμού εμπορίου για τις δημόσιες συμβάσεις
Έννοια της αναθέτουσας αρχής
Ερμηνεία

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


National and Kapodistrian University of Athens
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.