Προτάσεις για τη διατύπωση ενός ενιαίου ηθικού και νομικού υποβάθρου για τη διεξαγωγή της ιατρικής έρευνας με βάση το ελληνικό και αγγλοσαξονικό μοντέλο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Recommendations for the specification of an ethical and legal foundation for clinical research based on the greek and anglo-saxon models
Προτάσεις για τη διατύπωση ενός ενιαίου ηθικού και νομικού υποβάθρου για τη διεξαγωγή της ιατρικής έρευνας με βάση το ελληνικό και αγγλοσαξονικό μοντέλο

Athanasaki, Rozali
Αθανασάκη, Ροζαλή

Η πρόοδος στην τεχνολογία έχει επηρεάσει την κλινική έρευνα δημιουργώντας νέα ηθικά διλήμματα τα οποία δεν εχουν αντιμετωπισθεί από πολλά νομικά συστήματα συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού. Οι στόχοι αυτής της διατριβής είναι αφενός να εντοπίσει και να αξιολογήσει αυτά τα ηθικά ζητήματα και να κρίνει την αντιμετώπιση τους από την αγγλοσαξονική (Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τον Καναδά, κλπ..) και την ελληνική πλευρά και αφ'ετέρου να εξετάσει αν νομικές λύσεις για την ιατρική έρευνα που βασίζονται σε αγγλοσαξονικές ηθικές μπορούν να εφαρμοστούν στο ελληνικό δίκαιο. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο από δέκα προτάσεις που εφαρμόζονται ήδη στην Ευρώπη και προσαρμόστηκαν με την ελληνική έννοια της ιατρικής ηθικής.
The advances in technology have transformed clinical research and generated new ethical dilemmas which are not addressed by many legal systems including the Greek one. The objectives of this thesis are to identify these dilemmas and evaluate how these are judged both by the Anglo-Saxon (United Kingdom, Australia, Canada etc.) and the Mediterranean ethical perspectives and second to examine how legal solutions for medical research based on ethical foundations can be applied into Greek law. The result is a set of ten proposals that are already implemented in Europe and are found to be compatible with the Greek notion of medical ethics.

Βιοηθική
Greece
Ιατρική έρευνα
Ιατρική ηθική
Bioethics
Ελλάδα
Clinical research
Medical ethics

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.