The local dialect of northwest Paphos: phonological description

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Το γλωσσικό ιδίωμα της βορειοδυτικής Πάφου: φωνολογική περιγραφή
The local dialect of northwest Paphos: phonological description

Χριστοδούλου, Χαράλαμπος
Christodoulou, Charalambos

This thesis describes the Cypriot Greek local variety of Northwest Paphos, spoken on the west coast of the island, with special focus on its phonological system. The study is mainly based on data collected by field research from 2008 to 2014. I adopt a derivational generative model, assuming the existence of intermediate levels between the underlying and the surface form. Distinctive features and autosegmental representations are also of great importance throughout this thesis. The thesis comprises nine chapters: 1. Introduction, 2. General description (the chapter is a concise grammar of the variety), 3. Vowels and consonants, 4. Syllabic structure (where I provide arguments against a syllable-based approach of the various phonological processes, indicating that a pure phonotactic approach is in fact more effective), 5. Consonant clusters (description of the procedures that take place in two-consonant and three-consonant clusters), 6. Glide formation / Semivocalization and consonant clusters with the glide /j/, 7. Processes that affect consonants in intervocalic or word-initial (prevocalic) position, 8. Palatalization processes, 9. Conclusion and general remarks. Except from the descriptive part of this study, I also reconsider and provide some new proposals on issues of Cypriot Greek that drew the attention of phonological theory, e.g. dissimilations regarding the distinctive feature [continuant], glide formation and the phonological status of the glide /j/, glide obstruentization etc. Moreover, the thorough analysis of the data resulted in the emergence of phenomena (not only phonological) not known so far in the literature, thus enriching the previous knowledge we had on Cypriot Greek. Furthermore, special attention is given to observations regarding the geographical distribution of several phenomena, which define the particular nature of the local variety of Northwest Paphos among Cypriot Greek and –at a broader level– the varieties spoken in the South-East dialectical zone.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η περιγραφή του ιδιώματος Βορειοδυτικής Πάφου, με έμφαση στο φωνολογικό του σύστημα. Στην περιγραφή βασίζομαι κυρίως σε πρωτογενές υλικό που συλλέχθηκε από έρευνα πεδίου κατά την περίοδο 2008-2014, καθώς και σε άλλες προφορικές και γραπτές πηγές. Υιοθετείται το μοντέλο της γενετικής φωνολογίας, με παραγωγικές διαδικασίες και την ύπαρξη ενδιάμεσων τύπων μεταξύ της υποκείμενης και της επιφανειακής δομής. Έμφαση δίνεται στα διακριτικά χαρακτηριστικά και τις αυτοτεμαχιακές αναπαραστάσεις των τεμαχίων και των διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται. Η εργασία περιλαμβάνει 9 κεφάλαια: 1. Εισαγωγή. 2. Γενική περιγραφή του ιδιώματος: πρόκειται για μία συνοπτική περιγραφή της φωνητικής / φωνολογίας, της μορφολογίας, της σύνταξης και του λεξιλογίου του ιδιώματος. 3. Φωνήεντα και σύμφωνα, με έμφαση στην απόδοση των κατάλληλων διακριτικών χαρακτηριστικών σε κάθε τεμάχιο. 4. Συλλαβική δομή, όπου παρέχονται επιχειρήματα υπέρ μίας καθαρά φωνοτακτικής και όχι συλλαβικής προσέγγισης κατά την εξέταση των φωνολογικών διαδικασιών του ιδιώματος. 5. Συμφωνικά συμπλέγματα: περιγραφή των τροπών που αφορούν σύμφωνα που αποτελούν μέλη δισυμφωνικών και τρισυμφωνικών συμπλεγμάτων. 6. Ημιφωνοποίηση και τροπές των συμπλεγμάτων με ημίφωνο. 7. Τροπές απλών συμφώνων, κυρίως μεσοφωνηεντικών ή αρχικών πριν από φωνήεν. 8. Ουρανώσεις. 9. Συμπεράσματα και γενικές παρατηρήσεις. Πλην της εκτενούς περιγραφής των φωνολογικών διαδικασιών του ιδιώματος, γίνονται καινούργιες προτάσεις σε ζητήματα που απασχόλησαν τη φωνολογική θεωρία, όπως οι ανομοιώσεις εξακολουθητικότητας, η ημιφωνοποίηση, η κλειστοποίηση του ημιφώνου κτλ. και έχουν εντοπιστεί στοιχεία που δεν αναφέρονται στη μέχρι τώρα έρευνα. Σε κάθε κεφάλαιο γίνονται επίσης γλωσσογεωγραφικές παρατηρήσεις, με στόχο την ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του ιδιώματος εντός του κυπριακού χώρου και της ευρύτερης νοτιοανατολικής διαλεκτικής ζώνης.

Modern greek dialects
Νεοελληνική διαλεκτολογία
Phonology
Cypriot greek dialect
Φωνολογία
Κυπριακή διάλεκτος

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) (EL)
National Documentation Centre (EKT) (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Aristotle University Of Thessaloniki (AUTH)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.