Περιβαλλοντικές συγκρούσεις στην Τουρκία: Κράτος, κοινωνία πολιτών και δημόσια ζωή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Περιβαλλοντικές συγκρούσεις στην Τουρκία: Κράτος, κοινωνία πολιτών και δημόσια ζωή (EL)
Environmental conflicts in Turkey: State, civil society and public life (EN)

Βουλβούλη, Αιμιλία

Οι διαμάχες που έχουν περιβαλλοντικές διαστάσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο στη σύγχρονη Τουρκία. Χαρακτηριστικά τέτοιων συγκρούσεων είναι οι μεγάλες κινητοποιήσεις εναντίον της κατασκευής υδροηλεκτρικών φραγμάτων στα νοτιοανατολικά της χώρας, η δραστηριοποίηση στην Πέργαμο κατά της λειτουργίας ενός χρυσωρυχείου καθώς και η κινητοποίηση εναντίον της κατασκευής μιας γέφυρας στον Βόσπορο της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τους σομμετέχοντες σε τέτοιες κινήσεις, οι λόγοι που παρακινούν στην αντίδρασή τους σχετίζονται με τα καταστρεπτικά αποτελέσματα που η κατασκευή αυτών των έργων θα έχει στο φυσικό και πολιτισμικό πλούτο των περιοχών καθώς και στη ζωή των κατοίκων τους. Επιπλέον, με τις κινητοποιήσεις αυτές ασκείται κριτική στον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις στο επίπεδο της κεντρικής πολιτικής και τίθεται το ζήτημα ποιος έχει δικαίωμα να αποφασίζει τι. Η εργασία αυτή, που στηρίζεται στη διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας, εστιάζει στην ανάλυση των συγκεκριμένων δραστηριο- ποιήσεων τις οποίες αντιλαμβάνεται ως συλλογικές δράσεις στη σφαίρα της δημόσιας ζωής, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτοβουλία κατά της κατασκευής της γέφυρας στον Βόσπορο. (EL)
Environmental conflicts have become an increasingly common phenomenon in contemporary Turkey. Such conflicts are the big mobilizations against the construction of hydroelectric dams in South-eastern Turkey, the much-discussed Bergama mobilization against the operation of a gold-mine and the mobilization against the construction of a bridge over the Bosporus strait in Istanbul. According to participants in such mobilizations, the reasons that prompt their reaction are related with the destructive effects that the construction of such developments would have on the area's natural and cultural assets, as well as on the life of its residents. Moreover, such actions call into question the concepts of politics and democracy in terms of not only who has the right to decide, but about what and for whom. Having spent 18 months in the field, the present work focuses on the analysis of these mobilizations (with particular emphasis on the anti-bridge campaign) as collective actions in the realm of public life. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-08-07


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Τόμ. 27 (2011): Εκλογές πρώτης, δεύτερης και τρίτης τάξης: κόμματα, ηγεσία, αποχή; 141-157 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol. 27 (2011): Εκλογές πρώτης, δεύτερης και τρίτης τάξης: κόμματα, ηγεσία, αποχή; 141-157 (EN)

Copyright (c) 2015 Αιμιλία Βουλβούλη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.