Το τραύμα του Κοσσυφοπεδίου στις σερβικές εθνικές αφηγήσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Το τραύμα του Κοσσυφοπεδίου στις σερβικές εθνικές αφηγήσεις (EL)
The Kosovo trauma in Serbian national narratives (EN)

Spasić, Ivana

Η εργασία αυτή αναψηλαφεί τις διαφορετικές σερβικές ερμηνείες ίου Τραύματος του Κοσσυφοπεδίου από την περίοδο της σέρβικης ανεξαρτησίας μέχρι σήμερα. Επικεντρώνεται στις διαφορετικές ερμηνείες οι οποίες χρησιμοποιούν τον θρύλο ως σημείο αναφοράς για να προσδώσουν σε αυτόν πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις που συμβαδίζουν με τις ανάγκες κάθε εποχής. Η αποκρυστάλλωση του μύθου είναι ταυτόχρονη με τη διαδικασία συγκρότησης του νεότερου σερβικού κράτους. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μετά το 1980 ερμηνείες του και στον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις έχουν προσπαθήσει να τον νοηματοδοτήσουν ανάλογα με τις επιδιώξεις τους. Η ανάλυση εξετάζει την εννοιολόγηση του Τραύματος τις τελευταίες δύο δεκαετίες σε άμεση συσχέτιση με τις πολιτικές εξελίξεις και τονίζει την αμφισημία του μύθου του Κοσσυφοπεδίου στη σημερινή Σερβία και τη ρητορική του χρήση από πολιτικές δυνάμεις. (EL)
This paper examines the different Serb interpretations of the Kosovo trauma from the era of Serb independence to this day. It focuses on the different interpretations that use the legend as a point of origin in order to endow it with political and cultural interpretations that correspond to tire needs of each historical period. The crystallization of the myth is coterminous with the process of constituting tire modern Serb state. Moreover, special emphasis is placed on the post-1980 interpretations of the myth, and more specifically on the ways in which different political forces have attempted to color it according to their pursuits. The analysis examines tire trauma’s signification over the last two decades in direct connection to the political events of this era and highlights the Kosovo myth’s ambiguity in contemporary Serbia as well as its rhetorical employment by political forces. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-08-07


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Τόμ. 28 (2011): Πολιτισμικό τραύμα; 111-139 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol. 28 (2011): Πολιτισμικό τραύμα; 111-139 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.