Συλλογικά ψηφιακά μέσα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική διαβούλευση: Προς μια νέα σύνθεση;

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Συλλογικά ψηφιακά μέσα, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική διαβούλευση: Προς μια νέα σύνθεση; (EL)
The social media, electronic governance, electronic deliberation: Towards a new synthesis? (EN)

Γκούσκος, Δημήτρης

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια αντιπαραβολής των ιδεών ιίου διέπουν την ανάπτυξη των συλλογικών ψηφιακών μέσων με τους όρους που υποστηρίζουν την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η ανάπτυξη των συλλογικών ψηφιακών μέσων εξηγείται ως τεχνολογικά και ιδεολογικά απότοκη μιας σειράς πρόδρομων ιδεών όπως η ομότιμη συνεργασία, η εμπιστοσύνη στον πλούτο των δικτύων, στη σοφία και στην προθυμία των ανθρώπινων ομάδων, το λογισμικό ανοικτού κώδικα, το ανοικτό ψηφιακό περιεχόμενο και η οικονομία του δώρου, οι οποίες συνθέτουν ένα πλαίσιο καινοτομίας και δημιουργικότητας. Η έννοια της διακυβέρνησης, από την άλλη πλευρά, προσεγγίζεται υπό το πρίσμα της έκφρασης της γνώμης των πολιτών ως αναγκαίου όρου και συναντιέται με ενδιαφέροντα τρόπο με εφαρμογές των συλλογικών ψηφιακών μέσων όπως αυτές που παρουσιάζονται στο τελευταίο μέρος της εργασίας. Στην έξοδο της ανάλυσης αυτής, επισημαίνονται δυσκολίες που συνοδεύουν την ανάπτυξη των συλλογικών ψηφιακών μέσων, αλλά και η ανάγκη να μετασχηματιστεί η ίδια η ηλεκτρονική διακυβέρνηση προς μορφές περισσότερο συλλογικές και ευέλικτες, αναδεικνόοντας στη βασική της εννοιολόγηοη τις αξίες της συνεργασίας και της δημιουργικότητας. (EL)
This paper represents an effort to study the ideas underlying the development of social media alongside the conditions that favor the development of electronic governance services. The development of social media is explained as the technological and ideological offspring of a series of ideas acting as precursors, including peer-to- peer collaboration, trust in the wealth of networks, the wisdom and the willingness of crowds, open source software, open digital content and gift economies, which all together compose a framework for innovation and creativity. The notion of governance, on the other hand, is approached in light of the expression of citizen opinions as a necessary condition and is shown to meet in an interesting way applications of social media such as the ones presented in the last part of the paper. Completing this analysis, a number of difficulties are mentioned that accompany the development of social media, and the need is highlighted for electronic governance to transform itself towards more collective and flexible forms, including (in its fundamental conceptualization) the values of collaboration and creativity. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας

Ελληνική γλώσσα

2015-08-10


Συντακτική Επιτροπή (EL)

1108-3697
Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας; Τόμ. 24 (2010): Διαβούλευση; 35-56 (EL)
Science and Society: Journal of Political and Moral Theory; Vol. 24 (2010): Διαβούλευση; 35-56 (EN)

Copyright (c) 2015 Δημήτρης Γκούσκος (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.