Όψεις των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων στην Ευρώπη: μια βιβλιογραφική επισκόπηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Όψεις των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων στην Ευρώπη: μια βιβλιογραφική επισκόπηση (EL)
Aspects of occupational pension schemes in the European Union: a literature review (EN)

Καπακίδου, Νάσια

Tα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα αντι-μετωπίζουν, λόγω των δημογραφικών κυρίωςεξελίξεων, σημαντικές προκλήσεις που οδη-γούν σε μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη καισε επανεξέταση των βασικών προτεραιοτήτωνκαι των εργαλείων πολιτικής για τις συντάξεις.Eνα από τα σημαντικά στοιχεία των μεταρρυθ-μίσεων υπήρξε η ανάπτυξη και ενίσχυση τωνεπαγγελματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων.Πέραν των κοινών χαρακτηριστικών τους, ταεπαγγελματικά-συμπληρωματικά συνταξιοδο-τικά συστήματα παρουσιάζουν βαθιές δομικέςδιαφορές στα κράτη-μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης .Σκοπός του παρόντος άρθρου είναιη ανάδειξη της ποικιλίας των επαγγελματικώνσυνταξιοδοτικών συστημάτων και η αποτύπω-ση των κύριων χαρακτηριστικών γνωρισμάτωνπου συγκροτούν το πλαίσιο λειτουργίας τουθεσμού σε διάφορα κράτη-μέλη. (EL)
Public pension systems face due todemographic changes signifi cant challengesthat lead to reforms and to the need to reexamineof the basic priorities and policyinstruments in relation to pensions. One ofthe most important aspects of reforms hasbeen the development and strengthening ofoccupational pension funds. Besides theirbasic characteristics, occupational pensionfunds present basic structural differencesbetween EU countries. The present articleseeks to highlight these differences and thebasic characteristics in a variety of memberstates. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Eυρωπαική Ένωση (EL)
κοινωνική ασφάλιση (EL)
επαγγελματικά ταμεία (EL)
Συντάξεις (EL)
social security (EN)
European Union (EN)
occupational pension schemes (EN)
Pensions (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 3 Αρ. 2 (2008); 153-168 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 3 No. 2 (2008); 153-168 (EN)

Copyright (c) 2016 Νάσια Καπακίδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.