Ευελιξία και ασφάλεια (flexicurity): μία κριτική προσέγγιση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Ευελιξία και ασφάλεια (flexicurity): μία κριτική προσέγγιση (EL)
Flexibility and security (flexicurity): a critical approach (EN)

Κουζής, Γιάννης

Ο συνδυασμός ευελιξίας και ασφάλειας περιλαμβά-νει την εγγενή αντίφαση μεταξύ των δύο ανταγωνι-στικών πόλων, σε βαθμό που η επικαλούμενη ισορ-ροπία ανάμεσά τους να παραμένει στην πράξη απλήδιακήρυξη. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν οιεφαρμοζόμενες πρακτικές αναγνώρισης δικαιωμά-των στους ευέλικτα απασχολούμενους. Επιπλέον, ηαπελευθέρωση των απολύσεων με αντιστάθμισματην ασφαλή επανένταξη των ανέργων με βάση τοδανικό παράδειγμα δεν είναι δυνατόν να εξαχθείκαι να γενικευθεί, λόγω των ιδιαιτεροτήτων πουτο χαρακτηρίζουν. Τέλος, δημιουργούνται εύλογαερωτήματα για το περιεχόμενο της ασφάλειας μετάτην αβέβαιη περιπλάνηση των απολυμένων προςτην επανένταξη και για το ενδεχόμενο μετακύλησηςτου βάρους ευθύνης από τις επιχειρήσεις προς τοκοινωνικό σύνολο, με αποτέλεσμα να διευρύνονταιοι κοινωνικές ανισότητες και να απορρυθμίζονται οιεργασιακές σχέσεις και το εργατικό Δίκαιο, με όρουςεπαναρρύθμισης. (EL)
The combination of flexibility and security entailsan inherent contradiction between thesetwo competing poles, to such a degree that –asevidenced by the practices related to the recognitionof the rights of those working underflexible terms– the so-called balance betweenthem remains a mere declaration. Furthermore,the liberalization of dismissals counterbalancedby ensured reintegration of the unemployed,based on the Danish example, cannot be universallyapplied due to its specificities. Lastly,questions arise relating to the nature of securityfollowing reintegration and the possibilityof passing the responsibility from firms to society,thereby widening social inequalities andderegulating industrial relations and labor lawunder re-regulation. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

ασφάλεια (EL)
Ευελιξία (EL)
το παράδειγμα της Δανίας (EL)
εργασιακές σχέσεις (EL)
Danish example (EN)
security (EN)
Flexibility (EN)
industrial relations (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 3 Αρ. 1 (2008); 67-77 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 3 No. 1 (2008); 67-77 (EN)

Copyright (c) 2016 Γιάννης Κουζής (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.