Επισκόπηση αποτελεσμάτων ερευνών πεδίου σχετικά με την κατάσταση των γυναικών Ρομά στην Ελλάδα στους τομείς της εκπαίδευσης και υγείας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Επισκόπηση αποτελεσμάτων ερευνών πεδίου σχετικά με την κατάσταση των γυναικών Ρομά στην Ελλάδα στους τομείς της εκπαίδευσης και υγείας (EL)
Overview of field research findings regarding the educational and health situation of Roma women in Greece (EN)

Alexandridis, Theodoros

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μια επισκόπησητης κατάστασης των γυναικών Ρομά στην Ελλά-δα, στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγεί-ας. Παρά την δημοσίευση πληθώρας κειμένωνκοινωνιολογικού, ανθρωπολογικού και εθνο-γραφικού περιεχομένου, καθώς και την κοινάαποδεκτή διαπίστωση ότι οι γυναίκες Ρομά απο-τελούν μια ιδιαίτερα περιθωριοποιημένη κοι-νωνική ομάδα, αυτή η σύμπτωση απόψεων δενσυνοδεύεται συνήθως από παράθεση επαρκώνστατιστικών στοιχείων, έλλειψη την οποία το ανάχείρας άρθρο προσπαθεί να καλύψει. Στο άρθροεπιχειρείται επίσης η αξιολόγηση των σχετικώνπρογραμμάτων που έχει εκπονήσει το Ελληνικόκράτος και καταλήγει με την παράθεση μερικώνπρακτικών συστάσεων. (EL)
The aim of this article is to provide anoverview of the educational and healthsituation of Roma women in Greece. Theexistence of a plethora of sociological,anthropological and ethnographic textsand the commonly accepted view regardingthe marginalisation of Roma women is notadequately supported by “hard” statisticaldata. The article intends fi rst to addressthis shortcoming and second to providean evaluation of the respective initiativesundertaken by the Greek state. Theconcluding part contains some practicalrecommendations. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

κοινωνικός αποκλεισμός (EL)
υγεία (EL)
Γυναίκες Ρομά (EL)
στατιστικά στοιχεία (EL)
αναλφαβητισμός (EL)
Roma women (EN)
illiteracy (EN)
social exclusion (EN)
health (EN)
statistics (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Αγγλική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 4 Αρ. 2 (2009): Έμφυλες διαστάσεις των δημόσιων πολιτικών; 173-188 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 4 No. 2 (2009): The gender dimension of public policies; 173-188 (EN)

Copyright (c) 2016 Theodoros Alexandridis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.