Μ εταμορφώσεις της εργασίας και της απασχόλησης και εξελίξεις στο πεδίο της κοινωνιολογίας της εργασίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2016 (EL)

Μ εταμορφώσεις της εργασίας και της απασχόλησης και εξελίξεις στο πεδίο της κοινωνιολογίας της εργασίας (EL)
Changes in work and employment and recent developments in the field of sociology of work (EN)

Καρακιουλάφη, Χριστίνα

Η πρώιμη κοινωνιολογία της εργασίας ήταν ταυτόσημη με τη βιομηχανική κοινωνιολογία, αφού στο επίκεντρο της ανάλυσής της βρίσκονταν η βιομηχανική εργασία και ο βιομηχανικός εργάτης. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται προβληματισμός σχετικά με το μέλλον της που αφορά τις σχέσεις του πεδίου με τα όμορα κοινωνιολογικά πεδία, τη δυνατότητα προσέλκυσης μιας επιστημονικής ελίτ, τους λόγους ύπαρξης του πεδίου σε μια κοινωνία όπου αμφισβητείται ο κεντρικός ρόλος της εργασίας, κ.λπ. Το παρόν άρθρο υπογραμμίζει ότι η κοινωνιολογία της εργασίας έχει επιδείξει ικανότητα προσαρμογή στις συντελούμενες αλλαγές στο χώρο της εργασίας και ότι πρέπει πλέον να θεωρείται, και θεωρείται από πολλούς, ως ανομοιογενές επιστημονικό πεδίο. Η πορεία του αντικατοπτρίζει τις συνεχείς αλλαγές που σημειώνονται στο πεδίο της εργασίας και της απασχόλησης. (EL)
The early sociology of work was synonymous with industrial sociology, as the focus of analysis was industrial work and the industrial worker. In recent years, there is a growing debate in relation to its future; namely its relation with other with adjacent sociological fields, the possibility of attracting a scientific elite, its place within a society where the role of work is being questioned. The paper underlines that sociology of work has displayed an ability to adapt to the changing employment patterns. The paper supports that the modern sociology of work should therefore be considered as an inhomogeneous scientific field, reflecting the constant changes taking place in work and employment. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βιομηχανική εργασία (EL)
κοινωνιολογία της εργασίας (EL)
Βιομηχανική κοινωνιολογία (EL)
Industrial sociology (EN)
industrial work (EN)
sociologies of work (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 2 Αρ. 1 (2007): Εργασιακές Σχέσεις; 43-51 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 2 No. 1 (2007): Labor Relations; 43-51 (EN)

Copyright (c) 2016 Χριστίνα Καρακιουλάφη (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.