Βιομηχανική εργασία στη Γερμανία: ευκαιρίες και προοπτικές για μια καινοτόμα εργασιακή πολιτική

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Βιομηχανική εργασία στη Γερμανία: ευκαιρίες και προοπτικές για μια καινοτόμα εργασιακή πολιτική (EL)
I ndustrial work in Germany: opportunities and potential for an innovative work policy (EN)

Sanders, Frauke

Το άρθρο αναφέρεται στις μακροχρόνιες απόπειρες αναδιοργάνωσης των γερμανικών επιχειρήσεων και προσαρμογής στο νέο, εξαιρετικά ανταγωνιστικό, περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης. Οι διάφορες οικονομικές, κοινωνικές και εργασιακές στρατηγικές, που αναπτύχθηκαν σ΄ αυτό το πλαίσιο είχαν συχνά είχαν ως σημείο εκκίνησης την αυτοκινητοβιομηχανία. Το πρόγραμμα “AUTO 5000” της Volkswagen το οποίο αναλύεται σ’ αυτό το άρθρο και βασίζεται στα εμπειρικά στοιχεία που συνέλεξε το SOFI , αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα καλής πρακτικής για μια σύγχρονη “win-win” διέξοδο με όφελος τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους. Το άρθρο υποστηρίζει ότι αυτή η παραγωγική- βιομηχανική αναδιάρθρωση συνδυάστηκε μια καινοτόμα εργασιακή πολιτική με την οποία η θέση των εργαζομένων βελτιώνεται στο πλαίσιο του καπιταλιστικού παραγωγικού συστήματος. (EL)
The paper focuses on the long- lasting initiatives aimed at the restructuring of German industries and their adjustment to the new highly competitive globalized environment. The automotive industry has been used on various occasions for the development of economic, social and industrial strategies. The paper focuses in particular on the Volkswagen “AUTO 5000” programme and the empirical data collected by SOFI. “AUTO 5000” constitutes a best practice example, providing a win-win solution for both employers and employees. The paper claims that this productive-industrial restructuring was combined with an innovative employment policy which ultimately improves workers’ position within the new capitalist production system. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

βιομηχανική εργασία (EL)
Volkswagen (EL)
Καινοτόμος εργασιακή πολιτική (EL)
Auto 5000 (EL)
innovative work policy (EN)
Volkswagen (EN)
industrial work (EN)
Auto 5000 (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Αγγλική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 2 Αρ. 1 (2007): Εργασιακές Σχέσεις; 53-67 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 2 No. 1 (2007): Labor Relations; 53-67 (EN)

Copyright (c) 2016 Frauke Sanders (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.