Η επίδραση της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης στην ελληνική πολιτική απασχόλησης: μια περίπτωση «γνωσιακού» εξευρωπαϊσμού;

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Η επίδραση της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης στην ελληνική πολιτική απασχόλησης: μια περίπτωση «γνωσιακού» εξευρωπαϊσμού; (EL)
The impact of European Employment Strategy on Greek employment policy: a case of cognitive Europeanisation (EN)

Φερώνας, Ανδρέας

Σε αυτό το άρθρο εξετάζεται το είδος της επιρροής της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού, ως «ήπιας» μορφής διακυβέρνησης, στον εξευρωπαϊσμό τηςεθνικών πολιτικών. Στη διεθνή βιβλιογραφία η επίδραση της ΑΜΣ εντοπίζεται κυρίως στο γνωσιακό επίπεδο, με τον βαθμό της επίδρασης να ποικίλλει ανάλογα με το κράτος μέλος και το ιδιαίτερο «προνοιακό καθεστώς» και να εξαρτάται από την απόσταση ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς και τους περιορισμούς που επιβάλλει η εθνική κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα. Η εξέταση ορισμένων πτυχών της επίδρασης της ευρωπαϊκής Στρατηγικής Απασχόλησης στην ελληνική πολιτική απασχόλησης, που ακολουθεί ως μελέτηπερίπτωσης, επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό την παραπάνω υπόθεση. Δείχνει, ωστόσο, ότι ο Εξευρωπαϊσμός που επιτυγχάνεται με την ΑΜΣ μπορείσε ορισμένες περιπτώσεις να υπερβαίνει το αμιγώς γνωσιακό επίπεδο, συμβάλλοντας εώς έναν βαθμό στη σύγκλιση των πολιτικών. (EL)
Τhis article examines the role of OMC, as a ‘soft’ mode of governance, in the Europeanisation of national policies is examined. Recent OMC bibliography highlights its cognitive effects, suggesting that the level of its influence varies nationally according to country and welfare regime and depends on the distance between national sociopolitical situation and European requirements. The examination of some aspects of the impact of European Employment Strategy on Greek employment policy, that follows as a case study, confirms to a large extent the aforementioned hypothesis. In addition, it shows that Europeanisation through OMC in some cases might be stronger and lead to some degree of convergence in policy outcomes. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

πολιτική απασχόλησης (EL)
Εξευρωπαϊσμός (EL)
Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού (EL)
αμοιβαία μάθηση (EL)
σύγκλιση ιδεών (EL)
employment policy (EN)
mutual learning (EN)
Open Method of Coordination (EN)
Europeanisation (EN)
convergence of ideas (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 2 Αρ. 2 (2007): Ο Εξευρωπαϊσμός των δημόσιων πολιτικών στην Ελλάδα; 109-127 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 2 No. 2 (2007): The Europeanization of public policies in Greece; 109-127 (EN)

Copyright (c) 2016 Ανδρέας Φερώνας (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.