Νέες μορφές εργατικής συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εταιρίες: επιπτώσεις σε ένα περιφερειακό σύστημα εργασιακών σχέσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Νέες μορφές εργατικής συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εταιρίες: επιπτώσεις σε ένα περιφερειακό σύστημα εργασιακών σχέσεων (EL)
New forms of employee involvement in european companies: implications for a peripheral industrial relations system (EN)

Koutroukis, Theodore

Η εργατική συμμετοχή στην Ελλάδα δεν εμφάνισε αξιόλογες καλές πρακτικές εφαρμογής έως σήμερα.Kατά την τελευταία δεκαετία σημαντική ώθηση στη συμμετοχή έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, η εισαγωγή συμμετοχικών θεσμών στην Ευρωπαϊκή Εταιρία θα μπορούσε να ενισχύσει την διάδοση αυτών των πρακτικών στο εθνικό σύστημα εργασιακών σχέσεων. Το άρθρο εξετάζει αν η Οδηγία για την Ευρωπαϊκή Εταιρία θα μπορέσει να ενισχύσει τη δυναμική της εργατικής συμμετοχής , να βελτιώσει τις σχέσεις εργαζομένων-διοίκησης και να επεκτείνει τη συμμετοχή στις επιχειρήσεις, εκτός εκείνων πουείναι παραρτήματα Ευρωπαϊκών Εταιριών στην Ελλάδα. Επίσης, διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις εξελίξεις. (EL)
Best practice examples in terms of worker participation are scarce in the Greek context. Over the past decade though the EU has given an impetus to worker participation; therefore, the introduction of participative structures and practices in European Company (EC) could be transferred in the Greek industrial relations system. The paper examines the extent at which the relevant EC Directive couldstrengthen the dynamics of employee involvement, improve labour-management relations in Greece and disseminate participation in workplaces other than the subsidiaries of ECs. In addition, it examines the determining factors of such development (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Εργατική συμμετοχή (EL)
κοινωνικοί εταίροι (EL)
Ευρωπαϊκή εταιρεία (EL)
εργασιακές σχέσεις (EL)
employee relations (EN)
European company (EN)
Worker participation (EN)
social partners (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Αγγλική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 2 Αρ. 2 (2007): Ο Εξευρωπαϊσμός των δημόσιων πολιτικών στην Ελλάδα; 155-163 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 2 No. 2 (2007): The Europeanization of public policies in Greece; 155-163 (EN)

Copyright (c) 2016 Theodore Koutroukis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.