Η “νέα χρυσή εποχή της συσσώρευσης”, η νέα ύφεση και η ελληνική οικονομία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Η “νέα χρυσή εποχή της συσσώρευσης”, η νέα ύφεση και η ελληνική οικονομία (EL)
The ‘new golden age of accumulation’, the new depression and the Greek economy (EN)

Tsoulfidis, Lefteris

Στόχος του άρθρου είναι να ερευνήσει διεξοδι-κά τις βαθύτερες αιτίες της τρέχουσας κρίσης καιτης λεπτομερούς εκδήλωσής της στην περίπτωσητης ελληνικής οικονομίας. Το σημαντικότερο επι-χείρημα του άρθρου είναι ότι η πρωταρχική αι-τία της κρίσης εντοπίζεται στην πτωτική τάση τουποσοστού κέρδους που από ένα σημείο και μετάοδηγεί σε στασιμότητα και εν τέλει πτώση στημάζα των πραγματικών καθαρών κερδών που μετη σειρά τους αποθαρρύνουν τις επενδύσεις καιοδηγούν σε αυξανόμενη ανεργία. Στην περίπτωσητης ελληνικής οικονομίας, αυτή η κρίση της κερ-δοφορίας έχει επιδεινωθεί από τη συστολή τωνσημαντικών παραγωγικών δραστηριοτήτων της,ιδίως τη βιομηχανία και τη γεωργία. Η συστολήαυτών των δραστηριοτήτων όχι μόνο επιδείνωσετην κρίση αλλά επιπλέον προετοίμασε το έδαφοςγια την ανάπτυξη των διαφορετικών μορφών έκ-φρασής της, δηλαδή στη διόγκωση του χρέουςκαι σε πρωτοφανή υψηλά ποσοστά ανεργίας πουφέρνουν ολόκληρη την κοινωνία σε ένα αδιέξοδο. (EL)
The purpose of this paper is to delve into thedeeper causes of the current crisis and itsdetailed manifestation in the case of the Greekeconomy. The major argument of the paper isthat the root cause of the crisis is fundamentallyidentified in the declining profitability whichpast a point leads to a stagnant mass of realnet profits thereby discouraging investmentspending and leading to rising unemployment.In the case of the Greek economy, this crisisof profitability has been aggravated by thecontraction of its major productive activities,that is, manufacturing and agriculture.The contraction of these activities not onlyworsened the crisis but furthermore paved theway for the development of different formsof its expression; that is, mounting debt andunprecedented high rates of unemploymentbringing the whole society into a stalemate (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Πτωτική τάση κέρδους (EL)
ελληνική οικονομία (EL)
μη παραγωγικές δραστηριότητες (EL)
κρίση (EL)
χρέος (EL)
μη εμπορεύσιμα αγαθά (EL)
crisis (EN)
Falling rate of profit (EN)
Greek economy (EN)
non-tradables (EN)
unproductive activities (EN)
debt (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Ελληνική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 8 Αρ. 1 (2013): Η ελληνική κρίση; 5-23 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 8 No. 1 (2013): The Greek crisis; 5-23 (EN)

Copyright (c) 2016 Lefteris Tsoulfidis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.