Η αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην Ελλάδα: Ο ρόλος της παραοικονομίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Η αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην Ελλάδα: Ο ρόλος της παραοικονομίας (EL)
Tackling the debt crisis in Greece: The role of the underground economy (EN)

Sfakianakis, George
Manolas, George
Vavouras, Ioannis

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμη-ση της σχετικής σημασίας της παραοικονομίαςστην προσπάθεια αντιμετώπισης της σημερινήςκρίσης χρέους. Εξετάζοντας την περίπτωση τηςΕλλάδας, μια από τις χώρες της ΕΕ που αντιμε-τωπίζουν σοβαρό πρόβλημα δημόσιου χρέους,δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπισητης παραοικονομίας, δηλαδή στην ενσωμάτω-σή της στο επίσημο ΑΕΠ. Επιπλέον, αναλύονταςτους παράγοντες που επηρεάζουν το τμήμα τηςοικονομικής δραστηριότητας το οποίο λαμβάνειχώρα εκτός του επίσημου τομέα της οικονο-μίας, παρέχουμε μια εκτίμηση του δυνητικούοφέλους που θα είχε η Ελλάδα από τον έλεγχοτης παραοικονομίας στην περίπτωση που είχετις καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ ή ακόμη και στην περίπτωσηπου είχε τις μέσες αντίστοιχες επιδόσεις. (EL)
This paper aims at assessing the relativeimportance of the underground or shadowor hidden economy in the effort of tacklingthe current debt crisis. Examining the caseof Greece, one of the EU countries that faceserious sovereign debt problems, we emphasizethe importance of controlling the hiddeneconomic activity, that is of incorporatingit into the official economy. Moreover, byanalyzing the factors affecting the part of theeconomic activity which takes place outsidethe official sector, we evaluate the potentialgains Greece could have obtained in case itcould have converged to the best practice oreven the average levels of the determiningfactors of the hidden economy prevailing inthe rest of the OECD countries. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

φοροδιαφυγή (EL)
κρατικές ρυθμίσεις (EL)
Παραοικονομία (EL)
διακυβέρνηση (EL)
φορολογικό βάρος (EL)
regulation (EN)
Underground economy (EN)
tax burden (EN)
tax evasion (EN)
governance (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Αγγλική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 8 Αρ. 1 (2013): Η ελληνική κρίση; 25-35 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 8 No. 1 (2013): The Greek crisis; 25-35 (EN)

Copyright (c) 2016 George Manolas, George Sfakianakis, Ioannis Vavouras (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.