Υποτίμηση νομίσματος, εξωτερική χρηματοδότηση και οικονομική μεγέθυνση: Μία σημείωση στην ελληνική περίπτωση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Υποτίμηση νομίσματος, εξωτερική χρηματοδότηση και οικονομική μεγέθυνση: Μία σημείωση στην ελληνική περίπτωση (EL)
Currency devaluation, external finance and economic growth: A note on the Greek case (EN)

Mariolis, Theodore

Το παρόν άρθρο συνδυάζει δυναμικά, τιμιακάυποδείγματα εισροών-εκροών με το διευρυμένουπόδειγμα εισοδήματος-εξωτερικού ισοζυγίουτου Thirlwall, προκειμένου να εκτιμήσει την επί-πτωση μίας «επιστροφής στη δραχμή» στο ημε-δαπό εισόδημα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ενλόγω επιστροφή δεν θα εμβαθύνει κατανάγκηντην ύφεση, καίτοι για την ανάκαμψη της οικονο-μίας είναι αναγκαία μία μάλλον μεγάλη ονομαστι-κή υποτίμηση, δηλαδή πάνω από 57% με 60%. (EL)
This paper combines dynamic input-outputprice models with Thirlwall’s extended modelof balance of payments constrained growth toestimate the effect of a switch to drachma ondomestic income. The findings suggest that areturn to national currency would not necessarilydeepen the recession, although a ratherlarge nominal devaluation, i.e. in excess of57%-60%, is necessary for the recovery (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Υπόδειγμα του Thirlwall (EL)
Υποτίμηση Δραχμής (EL)
Ελληνική Οικονομία (EL)
Δυναμικά Τιμιακά Υποδείγματα Εισροών-Εκροών (EL)
Dynamic Input-Output Price Models (EN)
Drachma Devaluation (EN)
Greek Economy (EN)
Thirlwall’s Model (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Αγγλική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 8 Αρ. 1 (2013): Η ελληνική κρίση; 59-64 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 8 No. 1 (2013): The Greek crisis; 59-64 (EN)

Copyright (c) 2016 Theodore Mariolis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.