Η κοινωνικοασφαλιστική παραβατικότητα ως «σκόπελος» για την κοινωνική δικαιοσύνη: η συσχέτιση με το εργασιακό καθεστώς και την καταγγελία δυσλειτουργιών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Η κοινωνικοασφαλιστική παραβατικότητα ως «σκόπελος» για την κοινωνική δικαιοσύνη: η συσχέτιση με το εργασιακό καθεστώς και την καταγγελία δυσλειτουργιών (EL)
Social security circumvention as an obstacle to social justice: the correlation with labour status and whistle-blowing (EN)

Tsetoura, Anna

Η παρούσα μελέτη διερευνά την παραβατικότητα της κοινωνικής ασφάλισης, η οποία μπορεί να βλάψει την κοινωνική δικαιοσύνη και την απονομή της. Υπό εξέταση τίθενται οι παράμετροι που οδηγούν στην απάτη ή την παραβατικότητα σε ό,τι αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης συνδέεται με την απασχόληση, η επισφαλής και η αδήλωτη εργασία παρουσιάζονται ως απειλή για την ισορροπία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Κατόπιν της ανάλυσης της κατάστασης στην ΕΕ όσον αφορά τις «γκρίζες ζώνες» της εργασίας που έχουν, στη συνέχεια, τις επιπτώσεις τους στην ισορροπία της κοινωνικής ασφάλισης, σκιαγραφούνται οι μηχανισμοί των ΗΠΑ για την αναφορά απάτης και την προστασία των καταγγελιών, προκειμένου να εξηγηθούν και οι πρόσφατες τάσεις σε πολλές από τις χώρες της ΕΕ προς υιοθέτησηπαρόμοιων μέτρων. (EL)
This article explores social security delinquency, which can impair social justice and its awarding. The parameters leading to social security fraud or delinquency are examined. Taking into account that the social security status is linked to employment, precarity in work or undeclared work are presented as a threat for the balance of a social security system. It is about a financial balance, but also a social one, since the previous can ultimately result in the disruption of social justice causing anti-motives for the participating in the social security systemand the proper fulfillment of the obligations it entails. After presenting the situation in the EU as regards the “grey zones” of employment which then have their impact on social security equilibrium, U.S.’ mechanisms for reporting fraud and whistleblower’s protection are analyzed in order to explain the recent trends in many of the EU countries of adopting similar measures. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

επισφαλής εργασία (EL)
κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη (EL)
καταγγελία δυσλειτουργιών (EL)
whistle-blowing (EN)
precarious work (EN)
social security coverage (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Αγγλική γλώσσα

2016-04-13


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 10 Αρ. 1 (2015); 29-44 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 10 No. 1 (2015); 29-44 (EN)

Copyright (c) 2016 Anna Tsetoura (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.