Η Σχέση εθνικής- περιφερειακής ανεργίας και πολιτικές απασχόλησης για μια βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2016 (EL)

Η Σχέση εθνικής- περιφερειακής ανεργίας και πολιτικές απασχόλησης για μια βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα (EL)
Relations between national-regional unemployment and employment policies for a sustainable development in Greece (EN)

Vavouras, John
Nagopoulos, Nikos
Rontos, Kostas

Η έκταση της ανεργίας αποτελεί έναν από τους βασικούς δείκτες της βιώσιμης ανάπτυξης και ειδικότερα του τομέα της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, δεδομένου ότι η εκτεταμένη ανεργία, ιδιαίτερα των νέων, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβιβάζεται με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, αφού περιορίζει τις δυνατότητες σημαντικού τμήματος της κοινωνίας να ικανοποιεί τις ανάγκες του και στο παρόν αλλά και μελλοντικά. Η εργασία, χρησιμοποιώντας την ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης, προσδιορίζει τις σχέσεις μεταξύ περιφερειακής και εθνικής απασχόλησης και ανεργίας στην Ελλάδα, προκειμένου να αναδειχθούν οι αντιδράσεις της κάθε μιας από τις 13 περιφέρειες της χώρας στις εθνικές τάσεις σε μια περίοδο 16 ετών, μεταξύ 1998 και 2013. Οι διαφοροποιήσεις που αναδεικνύονται θεωρούνται κρίσιμης σημασίας στην εφαρμογή μιας περιφερειακής στρατηγικής κατά της ανεργίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι καλύτερες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και η μείωση του ποσοστού ανεργίας κάθε συγκεκριμένης περιοχής και να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας. (EL)
The extent of unemployment constitutes one of the most basic indicators of sustainable development and particularly in the field of socioeconomic development, given that the extended unemployment, especially of the youth, cannot be considered to be compromising with the concept of sustainable development, as it restricts the possibilities of an important part of society to satisfy its needs, in the present and in the future too. Labor, when using the linear regression analysis, defines the relations between regional and national employment and unemployment in Greece, in order to reveal the reactions of each of the 13 regions of the country to the national trends for a period of 16 years, between 1998 and 2013. The differentiations that are revealed are considered crucial in the implementation of a regional strategy against unemployment, in order to achieve better prospects of economic development, to reduce the unemployment rate of each particular area and to implement an integrated strategy of sustainable development of the country. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Βιώσιμη Ανάπτυξη (EL)
Ανεργία (EL)
Ενδογενής Ανάπτυξη (EL)
Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις (EL)
Ανάλυση Παλινδρόμησης (EL)
Regression Analysis (EN)
Sustainable Development (EN)
Endogenous Development (EN)
Regional Differentiations (EN)
Unemployment (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Αγγλική γλώσσα

2016-04-18


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 10 Αρ. 2 (2015); 81-97 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 10 No. 2 (2015); 81-97 (EN)

Copyright (c) 2016 Kostas Rontos, John Vavouras, Nikos Nagopoulos (EN)



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.