Οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης στην Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής κρίσης (EL)
Confronting homelessness in Greece during at time of crisis (EN)

Kourachanis, Nikos

Το άρθρο επιχειρεί να εξετάσει τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης. Η υπόθεση εργασίας επάνω στην οποία βασίζεται είναι ότι, παρά τις ενδείξεις για σημαντική επιδείνωση του προβλήματος, μέχρι στιγμής αναπτύσσεται ένα φάσμα πολιτικών που επικεντρώνεται στη διαχείριση των πιο ακραίων και δημόσια ορατών εκφάνσεων του. Οι κοινωνικές παρεμβάσεις είναι κατακερματισμένες, με κατασταλτικό πνεύμα και έντονα στοιχεία φιλανθρωπίας. Κάτι που γίνεται αντιληπτό με την έμφαση που παρέχεται στην ανάπτυξη υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης με επίκεντρο τις παροχές σε είδος. Το κύριο βάρος στην υλοποίηση αυτών των υπηρεσιών επωμίζεται η Κοινωνία των Πολιτών με εκτεταμένη την άντληση μη κρατικών πόρων για τις δράσεις της. Γεγονός που εμπεριέχει ευρύτερες συνδηλώσεις για τη ‘νέα’ μορφή της κοινωνικής πολιτικής που κυοφορείται. (EL)
This article attempts to examine the policies for confronting homelessness in Greece during the crisis. The thesis proposed is that, regardless of the signs of a significant deterioration in the problem of homelessness, a range of policies has been developed that focus on the management of its most extreme and publicly visible manifestations. Social interventions are inadequate, fragmented, repressive in their nature, and with a strong emphasis on charity. This can be seen in the emphasis given to developing emergency services centered on in-kind provisions. The main burden of implementing these services is mainly borne by civil society, with extensive non-state fund-raising to supports its activities. This fact entails wider connotations for the “new” form of social policy that is emerging. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Άστεγοι (EL)
Κοινωνική Πολιτική (EL)
Έλλειψη Στέγης (EL)
Ελλάδα (EL)
Κρίση (EL)
Greece (EN)
Homelessness (EN)
Social Policy (EN)
Crisis (EN)


Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη

Αγγλική γλώσσα

2016-04-18


Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (EPEKSA) (DE)

1790-9368
2459-4156
Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη; Τόμ. 10 Αρ. 2 (2015); 113-129 (EL)
Social Cohesion and Development; Vol. 10 No. 2 (2015); 113-129 (EN)

Copyright (c) 2016 Nikos Kourachanis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.