Αποκάλυψη της στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με τη μέθοδο της διοισοφαγείας ηχοκαρδιογραφικής βηματοδότησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Αποθετήριο :
Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Αποκάλυψη της στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με τη μέθοδο της διοισοφαγείας ηχοκαρδιογραφικής βηματοδότησης

Καστάνης, Παναγιώτης Κ.

Γουδέβενος, Ιωάννης (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Παθολογικός. Κλινική Καρδιολογική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (EL)
- (EL)
Καστάνης, Παναγιώτης Κ.

βηματοδότηση συνδυαζόμενη με την ταυτόχρονη δύο–διαστάσεων υπερηχοκαρδιογραφία θα μπορούσε να αποτελέσει κατάλληλη δυναμική δοκιμασία σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και (2) να ερευνήσει εάν η ψευδο-υπερτροφία κατά τη διάρκεια της ταχείας κολπικής βηματοδότησης, η οποία έχει παρατηρηθεί σε πειραματικές μελέτες, εμφανίζεται επίσης και σε κλινικό επίπεδο. Μέθοδοι. Διοισοφάγεια βηματοδότηση με προοδευτικά αυξανόμενη καρδιακή συχνότητα διενεργήθηκε σε 29 ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Μετρήθηκε η τελο-διαστολική και τελο-συστολική επιφάνεια του τοιχώματος και της κοιλότητας της αριστερής κοιλίας και υπολογίστηκε ο λόγος τους καθώς και η ποσοστιαία συστολική πάχυνση, σε κάθε στάδιο βηματοδότησης. Αποτελέσματα. Παρατηρήθηκε προοδευτική αύξηση του πάχους του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας στις υψηλές συχνότητες βηματοδότησης (1.31±0.21 mm στην ηρεμία έναντι 1.47±0.27 mm στους +50 παλμούς/min, p<0.05). Η σχέση επιφάνεια τοιχώματος/κοιλότητας αυξήθηκε σημαντικά στην τελο-διαστολή (1.65±0.36 στην ηρεμία έναντι 2.12±0.49 στους +50 παλμούς/min, p<0.05). Η ποσοστιαία συστολική πάχυνση σχετιζόταν ανάστροφα με την αύξηση της τοιχωματικής πάχυνσης (r = -0.30, p<0.004) και τη σχέση επιφάνεια τοιχώματος/κοιλότητας στη διαστολή (r = -0.41, p<0.000). Επιτυχής δοκιμασία επιτεύχθηκε στο 52% (15 από τους 29 ασθενείς). Συμπεράσματα. Η πρόκληση ψευδο-υπερτροφίας κατά τη διοισοφάγεια κολπική βηματοδότηση σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό επιτυχούς δοκιμασίας την καθιστά απρόσφορη για την καθημερινή κλινική πράξη. Γι αυτό, η διενέργεια της υπερηχοκαρδιογραφικής διοισοφάγειας κολπικής βηματοδότησης ενδείκνυται μόνο σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Από

doctoralThesis

Υπερηχοκαρδιογραφική διοισοφάγεια κολπική βηματοδότηση (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Παθολογικός. Κλινική Καρδιολογική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.