Νομοκάνων Γεωργίου Τραπεζούντιου. Ἡ εἰς τήν νεοελληνικήν μεταγλώττισις τῶν «Διαταγῶν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων» κατά το Ms. GR. 696 (297) τῆς Ρουμανικῆς Ἀκαδημίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (ΚΕΙΕΔ)
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο

Νομοκάνων Γεωργίου Τραπεζούντιου. Ἡ εἰς τήν νεοελληνικήν μεταγλώττισις τῶν «Διαταγῶν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων» κατά το Ms. GR. 696 (297) τῆς Ρουμανικῆς Ἀκαδημίας

Παπαστάθης , Χαράλαμπος Κ.

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Επετηρίδα

Εκδόσεις πηγών του δικαίου
θεωρία και μεθοδολογία του δικαίου
Μεταβυζαντινό δίκαιο-Εκκλησιαστικό δίκαιο
Ιστοριογραφία


Ελληνική γλώσσα

1980-1981
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.