Τα πρότυπα AGRO 2-1 AGRO 2-2 ΚΑΙ EUREPGAP εφαρμοσμένα στις καλλιέργειες τομάτας και καρότου αντίστοιχα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Τα πρότυπα AGRO 2-1 AGRO 2-2 ΚΑΙ EUREPGAP εφαρμοσμένα στις καλλιέργειες τομάτας και καρότου αντίστοιχα

Ανδρουλάκη, Αικατερίνη

Η παρούσα εργασία διερευνά τα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ποιότητας στην Ελλάδα. Τα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ποιότητας είναι απαραίτητα καθώς ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων έχει καταστήσει τη Διοίκηση Ποιότητας αναγκαία. Περιγράφεται συνοπτικά πως εφαρμόζονται τα συστήματα ποιότητας AGRO 2-1, AGRO 2- 2 και EUREPGAP σε δυο καλλιέργειες στην Ελλάδα την τομάτα και το καρότο αντίστοιχα. Καταγράφονται οι σημαντικότερες διαδικασίες και ενέργειες για την ορθή γεωργική πρακτική. Με τη Διοίκηση Ποιότητας καθίσταται περισσότερο αποτελεσματική η μείωση του κόστους παραγωγής και ταυτόχρονα ενισχύεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών με συνεπαγόμενη ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών. Η φιλοσοφία αυτή αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση στην διοίκηση επιχειρήσεων, περιλαμβάνει την οργανωτική δομή, τον καθορισμό αρμοδιοτήτων / υπευθυνοτήτων και πολιτικής, τις διεργασίες, τις διαδικασίες και τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης και βασίζεται στην συμμετοχή όλων των μελών της για την επίτευξη προκαθορισμένων στόχων ποιότητας μέσα από αποτελεσματικό σχεδιασμό, λειτουργία και αξιολόγηση. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω συνιστά ένα σύστημα γνωστό και ως Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Προκειμένου, να παρέχεται μια δομή σχεδιασμού τέτοιων συστημάτων εφαρμόσιμη από κάθε οργανισμό, ανεξαρτήτως κλάδου ή μεγέθους, αλλά και να υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των συστημάτων αυτών, έχουν συνταχθεί «λίστες» απαιτήσεων που ονομάζονται πρότυπα, οι οποίες είναι διεθνώς αποδεκτές και επαληθεύονται από ανεξάρτητους φορείς. Το πρότυπα ISO 9000 και ISO 14000, το HACCP, το EUREPGAP και το AGRO 2 - 1 και 2 - 2 είναι τα πιο διαδεδομένα πρότυπα και προσφέρουν την δυνατότητα εφαρμογής σε κάθε είδος οργανισμού, ανεξαρτήτως των προϊόντων ή υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν και δίνουν έμφαση στην οργάνωση μέσα από τις επιχειρησιακές διεργασίες, στην μέτρηση των παραμέτρων ποιότητας και στον σχεδιασμό μηχανισμών για συνεχή βελτίωση.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτικά προϊόντα
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.