Αμοιβές προσωπικού και η λογιστική παρακολούθησή τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Αμοιβές προσωπικού και η λογιστική παρακολούθησή τους

Μηνιάτης, Γεώργιος

Με την μελέτη επιδιώκεται η λεπτομερής ανάλυση των αμοιβών προσωπικού τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική προσέγγιση. Αρχικά αποτυπώνονται οι έννοιες για την εργασία και ειδικότερα για την εξαρτημένη εργασία, έτσι όπως ορίζονται από τον Νόμο. Στη συνέχεια, με βάση όσα ορίζει ο Αστικός Κώδικας, αναλύονται οι συμβάσεις εργασίας, τα είδη τους, οι προϋποθέσεις για την εγκυρότητά τους και ο τύπος που πρέπει να ακολουθείται για την αναγγελία της πρόσληψης. Παρουσιάζονται τα είδη των αποδοχών των εργαζόμενων, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας. Ξεκινώντας με την οριοθέτηση της έννοιας της αμοιβής, καθορίζονται οι αποδοχές που συνιστούν την αμοιβή των εργαζομένων, ως οικονομικό αντάλλαγμα για την παρασχεθείσα εργασία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από όσα επιβάλλει ο εκάστοτε νόμος (συλλογικές συμβάσεις ή υπουργικές αποφάσεις, κ.λπ.). Στα είδη των αποδοχών, πέρα από τις τακτικές αμοιβές, γίνεται αναφορά στην υπερεργασία και την υπερωριακή εργασία, στα επιδόματα και τα Δώρα που οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν (Δώρο Χριστουγέννων, επίδομα αδείας, κ.λπ.), αλλά και τις προβλεπόμενες αποδοχές σε τυχόν ασθένεια. Η μελέτη εστιάζει στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων (εργοδοτών και εργαζομένων) στην λύση της σύμβασης εργασίας. Στην περίπτωση της καταγγελίας της σύμβασης από τον εργοδότη απαιτείται η καταβολή από μέρους του, αποζημίωσης προς τους εργαζόμενους, ανάλογα την προϋπηρεσία, το ύψος των τακτικών αποδοχών και την διάκρισή τους σε υπαλλήλους ή εργατοτεχνίτες.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμοιβές
Εργασία και εργαζόμενοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.