Βιοεξυγιάνση χώρων υγειονομικής ταφής και χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Βιοεξυγιάνση χώρων υγειονομικής ταφής και χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων

Αγγουράκης, Εμμανουήλ

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, γίνεται μια γενική αναφορά στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της διαχείρισης και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων στην χώρα μας. Αναλυτικότερα γίνεται αναφορά στη ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων, στην ανεξέλεγκτη διάθεση καθώς και στην ανεύρεση νέων χώρων τελικής διάθεσης απορριμμάτων, στην επεξεργασία και ανακύκλωση απορριμμάτων, στην διαχείριση παραγόμενης ιλύος. Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο "Βασική νομοθεσία για τα στερεά απόβλητα" παρουσιάζεται το βασικό νομοθετικό πλαίσιο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και οι πρόσφατα καταργούμενες διατάξεις. Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο δίδεται ο ορισμός της βιοεξυγίανσης και ο τρόπος εφαρμογής της στην εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών, ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ. Περιγράφονται οι διάφοροι μέθοδοι βιοεξυγίανσης και αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή τους. Στο πέμπτο κεφάλαιο με τίτλο "Συνδυαστικές μέθοδοι αερόβιας βιοεξυγίανσης" γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των συνδυαστικών μεθόδων αερόβιας βιοεξυγίανσης, με τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί επιτάχυνση των βιολογικών διεργασιών στο σώμα των απορριμμάτων και μεγιστοποίηση της παραγωγής μεθανίου, που αποτελεί πολύτιμη πηγή ενέργειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Υγειονομική ταφή
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.