Τα απόβλητα στα νοσοκομεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Τα απόβλητα στα νοσοκομεία

Μπαζούκη, Φωτεινή
Μπεσπαρά, Βασιλική

Στην εργασία που ακολουθεί δίνεται ο ορισμός των ιατρικών αποβλήτων καθώς και οι πηγές αυτών. Γίνεται διαχωρισμός σύμφωνα με την επικινδυνότητά τους και ανάλογα με αυτόν τον διαχωρισμό αναλύεται ο τρόπος διαχείρισής τους. Η διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων είναι ένα μεγάλο πρόβλημα γι’ αυτό και αναλύεται διεξοδικά. Τέλος αναφέρεται ο κανονισμός που πρέπει να έχει μια Υγειονομική μονάδα στο πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων αυτών και προφύλαξης του προσωπικού. Ο καθορισμός μέτρων, όρων, και διαδικασιών για τη Διαχείριση των Ιατρικών Αποβλήτων γίνεται κατά τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον καθώς και ο αποτελεσματικός έλεγχος της διαχείρισης των αποβλήτων αυτών. Πιο συγκεκριμένα λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη και μείωση της παραγωγής τους, για τον περιορισμό της επικινδυνότητας τους, την κατά προτεραιότητα επαναχρησιμοποίηση τους, την ανακύκλωση και ανάκτηση τους καθώς και για τη βελτιστοποίηση της συλλογής, μεταφοράς και τελικής διάθεσης τους ώστε α) να μην δημιουργούνται κίνδυνοι για τον άνθρωπο, τα νερά, τον αέρα, το έδαφος, τη χλωρίδα και πανίδα β) να μην προκαλούνται οχλήσεις από το θόρυβο ή τις οσμές γ) να μην προκαλείται βλάβη στο τοπίο και σε περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό, αισθητικό ενδιαφέρον (προστατευόμενες φυσικές περιοχές, δάση, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, πολιτιστικά μνημεία κ.λπ.)

Thesis
NonPeerReviewed

Νοσοκομειακά απόβλητα - Διαχείριση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.