Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Δήμου Έδεσσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Δήμου Έδεσσας

Ζούμης, Στυλιανός
Κλαζίδου, Ιωάννα

Η εργασία αυτή αναφέρεται στο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του δήμου Έδεσσας δυναμικότητας 50.000 κατοίκων, παρατί8ενται προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία του, γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση του. Το έργο αυτό, αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος του δήμου Έδεσσας και των περιοχών κατάντη αυτού, παρέχοντας τη δυνατότητα πλήρους επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, που σήμερα διατίθενται στο περιβάλλον χωρίς καμιά επεξεργασία. Αποτελεί επίσης εκπλήρωση των υποχρεώσεων του δήμου και της πολιτείας σχετικά με τηνδιαχείρηση των αστικών λυμάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ5673/400/97 και την οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Thesis
NonPeerReviewed

Μελέτες (Εκτελέσεως έργων)
Απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.