Ευρωπαϊκοί θεσμοί και διακυβέρνηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ευρωπαϊκοί θεσμοί και διακυβέρνηση

Μπελόγια, Σταματία

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει, να εξετάσει, να αναλύσει και να αξιολογήσει την εξέλιξη της θεσμικής συγκρότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διαμορφώθηκε μέσα από τις συνεχείς αναθεωρήσεις των ιδρυτικών Συνθηκών με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, τις Συνθήκες του Μάαστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας, καταλήγοντας στη Συνθήκη της Λισσαβόνας. Στις σελίδες που ακολουθούν, η αναφορά στη θεσμική συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραπέμπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Ο λόγος που έγινε ο περιορισμός στα συγκεκριμένα θεσμικά όργανα είναι προφανής: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως το εκλεγόμενο όργανο που αντιπροσωπεύει τους πολίτες της Ένωσης, εκφράζει τη δημοκρατική νομιμοποίηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, το Συμβούλιο είναι το κατεξοχήν όργανο λήψεως αποφάσεων και εκφράζει τη βούληση των κρατών μελών και η Επιτροπή αποτελεί τον εκφραστή του ευρωπαϊκού συμφέροντος και ενεργεί ως θεματοφύλακας των Συνθηκών. Οι αποφάσεις των ανωτέρω θεσμικών οργάνων επηρεάζουν καθοριστικά την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.