Παρουσίαση Α.Ε.: εγγραφές σύστασης, τέλους χρήσης και προσδιορισμός οικονομικών καταστάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Παρουσίαση Α.Ε.: εγγραφές σύστασης, τέλους χρήσης και προσδιορισμός οικονομικών καταστάσεων

Λιόλιου, Ελένη

Στην εργασία θα γίνει παρουσίαση των ανώνυμης εταιρείας από την ίδρυση μέχρι τη λύση της. Γενικά η εταιρία ορίζεται ως ένας αυτοτελής οργανισμός, ο οποίος με σειρά πράξεων και ενεργειών οικονομικής φύσεως, επιδιώκει την παραγωγή οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό το κέρδος. Οι εταιρικές επιχειρήσεις είναι αποτέλεσμα συνεργασίας δύο ή περισσότερων ατόμων και εμφανίζονται με διάφορες μορφές, όπως ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, ανώνυμη κ.λπ. Με την ίδρυση μιας εταιρίας γίνεται συνδυασμός των πόρων των συμβαλλόμενων, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της, κάτι που θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιήσει μόνο του κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη. Κατά την ίδρυση τους, οι επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέξουν την κατάλληλη νομική υπόσταση και εταιρική μορφή θέτουν τα παρακάτω κριτήρια ανάλογα με: τη φύση των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν, τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού, το ύψος του απαιτούμενου, αναγκαίου ή διαθέσιμου προς επένδυση κεφαλαίου καθώς και της δυνατότητας επίτευξης της διασποράς του επιχειρηματικού κινδύνου. Η κατ’ εξοχήν εταιρική συνεργασία με την οποία επιτυγχάνονται τα παραπάνω είναι η ανώνυμη εταιρία και ο σχετικός νόμος που διέπει τη λειτουργία της είναι ο Κ.Ν.2190/20.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.