Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Μανάνη, Ελένη

Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως θέμα την Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και σκοπός της είναι η ανάλυση και η κατανόηση των αριθμοδεικτών. Στην συγκεκριμένη εργασία υπάρχουν δύο μέρη, η θεωρητική προσέγγιση και η πρακτική εφαρμογή. Στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο είναι η εισαγωγή, γίνεται αναφορά στους οικονομικούς όρους Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες είναι, ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Τα Αποτελέσματα Χρήσης, η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και το Προσάρτημα-Σημειώσεις. Στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο και έκτο κεφάλαιο αναλύονται οι αριθμοδείκτες Ρευστότητας, Δραστηριότητας, Αποδοτικότητας, Χρέους και Διάρθρωσης Κεφαλαίων και οι Επενδυτικοί, αντίστοιχα. Στο έβδομο κεφάλαιο, γίνεται η χρηματοοικονομική ανάλυση της ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με ορισμένους από τους αριθμοδείκτες που αναφέραμε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας και τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε μέσα από την ανάλυση αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.