Διεθνή λογιστικά πρότυπα, διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διεθνή λογιστικά πρότυπα, διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Σαρηγιαννίδου, Παρθένα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναπτύχθηκε με κύριο αντικείμενο τα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ, την καταγραφή-περιγραφή τους και τις διαφορές τους με τα ελληνικά πρότυπα. Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε 4 κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα Δ.Λ.Π/ΔΠΧΠ, παρουσιάζοντας στοιχεία για τη διαδικασία έκδοσής τους, τα οφέλη από την εφαρμογή τους και τα προσεγγίζει θεωρητικά με μια σύντομη περιγραφή τους. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τις διαφορές με τα ελληνικά πρότυπα και περιλαμβάνει ένα πρακτικό παράδειγμα μετατροπής μιας επιχείρησης που τηρεί ελληνικά πρότυπα σε ΔΛΠ. Συνεχίζοντας το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στα ΔΠΧΠ για τις ΜΜΕ, στη δομή του προτύπου και στην εφαρμογή του. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο όπου αναφέρονται τα συμπεράσματα της εργασίας διαπιστώνουμε ότι η υιοθέτηση και η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. συνιστά μια απαραίτητη «διαρθρωτική» αλλαγή, που θα ωφελήσει πολλαπλώς τις εισηγμένες επιχειρήσεις, το χρηματιστήριο και γενικότερα την ελληνική οικονομία. Ωστόσο, αποτελεί μια ιδιαιτέρως πολυσύνθετη διαδικασία, η οποία σε κάθε περίπτωση απαιτεί ανάλογη προετοιμασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Διεθνής χρηματοοικονομική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.