Διαχείριση στερεών και αγροτικών απορριμάτων σε αστικές και ημιαστικές περιοχές = Administration of salid and agranian wastes at urbans and rurbans areas

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διαχείριση στερεών και αγροτικών απορριμάτων σε αστικές και ημιαστικές περιοχές = Administration of salid and agranian wastes at urbans and rurbans areas

Ματούλη, Μαρία

Στα πλαίσια της παρούσας διερεύνησης έμφαση δίνεται στη διαχείριση των απορριμμάτων αστικής προέλευσης. Η έννοια της διαχείρισης των απορριμμάτων εμφανίζει μια δυναμική με το χρόνο εξέλιξη. Η συσχέτιση μεταξύ δημόσιας υγείας και ανεπαρκών μεθόδων αποθήκευσης, συλλογής και τελικής επεξεργασίας. Στην εργασία γίνεται αναφορά στη λιπασματοποίηση των απορριμάτων και στην έννοια της δαχείρισης των απορριμάτων. Στη συνέχεια παρατίθενται τα χαρακτηριστικά των στερεών αποβλήτων και οι δυνατότητες μείωσης. Παρακάτω αναφέρεται ο τρόπος αποτέφρωσης των υγειονιμικών αποβλήτων και ο τρόπος επεξεργασία της ιλυός και το πως γίνεται η υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Στο τέλος παρατίθενται τα αποτελέσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.