Απομάκρυνση Nox με εκλεκτική καταλυτική αναγωγή: σχεδιασμός και εκτίμηση κόστους αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Απομάκρυνση Nox με εκλεκτική καταλυτική αναγωγή: σχεδιασμός και εκτίμηση κόστους αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Μανώλη, Μαρίνα

Η πτυχιακή αυτή παρουσιάζει τις προδιαγραφές σχεδιασμού και τη μεθοδολογία κοστολόγησης για εφαρμογές Εκλεκτικής Καταλυτικής Αναγωγής (SCR) σε μεγάλους βιομηχανικούς λέβητες (μεγαλύτερους από 250 MMBtu/hr). Ο αρχικός σκοπός της είναι να παρουσιάσει τον υπολογισμό κόστους σε επίπεδο μελέτης. Αυτές οι εκτιμήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συγκρίνουν το κατά προσέγγιση κόστος διαφόρων τεχνολογιών ελέγχου NOx (SNCR. SCR κλπ) Οι μεθοδολογίες κοστολόγησης είναι βασισμένες στις εκτιμήσεις κόστους για SCR σε λέβητες γενικής χρήσης, οι οποίοι αναπτύχθηκαν από το Γραφείο Έρευνας και Ανάπτυξης, της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. Ως εισαγωγή στη μεθοδολογία εκτίμησης του κόστους, το κείμενο που ακολουθεί περιγράφει τη διεργασία της χημείας, τις παραμέτρους λειτουργίας και τα τμήματα του συστήματος SCR. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι επιπτώσεις στην απόδοση του λέβητα και στη λειτουργία της μονάδας που προέρχονται από την εγκατάσταση συστήματος SCR. Επίσης υπολογίζονται σημαντικές παράμετροι σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένου του κανονικοποιημένου στοιχειομετρικού λόγου, του όγκου του καταλύτη, και την κατανάλωση αντιδραστηρίων. Τελικά, παρουσιάζονται υποθέσεις και εξισώσεις για τον υπολογισμό του πάγιου κόστους, του κόστους για την ετήσια λειτουργία και συντήρηση καθώς και τις συνολικές ετήσιες δαπάνες.

Thesis
NonPeerReviewed

Λέβητες
Αντιρρυπαντική τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.