Παρουσίαση υπάρχουσας Ε.Π.Ε. "ΓΑΖΗΣ ΚΑΡΓΚΟ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε.": διεθνείς και εθνικές μεταφορές.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Παρουσίαση υπάρχουσας Ε.Π.Ε. "ΓΑΖΗΣ ΚΑΡΓΚΟ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε.": διεθνείς και εθνικές μεταφορές.

Σαλιαγκόπουλος, Παναγιώτης

Η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται τα χαρακτηριστικά των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και στο δεύτερο μέρο η εταιρεία "ΓΑΖΗΣ ΚΑΡΓΚΟ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε.": διεθνείς και εθνικές μεταφορές. Η καινοτομία του νόμου 3190 είναι, ότι κατάργησε την απεριόριστη και αλληλέγγυα ευθύνη των εταίρων (και αυτή είναι η διαφορά της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης από την ομόρρυθμη εταιρία) και ότι τα εταιρικά μερίδια δεν παρίστανται με μετοχές, πράγμα το οποίο τη διαστέλλει από την ανώνυμη εταιρία. Εταιρία περιορισμένης ευθύνης, είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρία με νομική προσωπικότητα, που' για μεν τα εμπορικά χρέη ευθύνεται το νομικό πρόσωπο με την περιουσία του και όχι οι εταίροι, το δε κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα τμήματα, τα εταιρικά μερίδια. Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης συνδυάζει τα πλεονεκτήματα τόσο των προσωπικών, όσο και των κεφαλαιουχικών εταιριών. Η επωνυμία της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων, είτε προσδιορίζεται από το αντικείμενο της επιχειρήσεως, μπορεί όμως να σχηματιστεί και από τα δύο στοιχεία, δηλαδή από το όνομα ενός ή περισσοτέρων εταίρων και από το αντικείμενο της επιχειρήσεως. Στην επωνυμία της εταιρίας πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε οι λέξεις «Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και όχι τα αρχικά γράμματα: Ε.Π.Ε. Η εταιρική επωνυμία της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης πρέπει σε δύο μήνες από την έναρξη των εργασιών να δηλωθεί στο επιμελητήριο της έδρας και των υποκαταστημάτων της εταιρίας. Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης είναι εμπορική σύμφωνα με το τυπικό κριτήριο, επειδή, τηρήθηκαν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, τις οποίες ο νόμος ορίζει για τη σύσταση της εταιρίας. Ο σκοπός της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, όπως κάθε εταιρίας, πρέπει να αναγράφεται στο καταστατικό πρέπει να είναι θεμιτός και να μην αντίκεται στα χρηστά ήθη.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.