Διεθνή λογιστικά πρότυπα: οι διαφορές των οικονομικών καταστάσεων ανάμεσα στα Δ.Λ.Π. και Ε.Γ.Λ.Κ.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διεθνή λογιστικά πρότυπα: οι διαφορές των οικονομικών καταστάσεων ανάμεσα στα Δ.Λ.Π. και Ε.Γ.Λ.Κ.

Νάτσια, Αντωνία

Το πλήρες άνοιγμα των εθνικών αγορών, η οικονομική κρίση ,η επιφυλακτικότητα των επενδυτών, τα μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην θέσπιση Κανόνων και Λογιστικών Προτύπων προς υιοθέτηση από τα Κράτη –Μέλη. Με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002, εφαρμόστηκαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δημιουργώντας μια ασπίδα προστασίας και μία ταύτιση των πρακτικών υπολογισμού και καταγραφής των λογιστικών γεγονότων. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά για την έννοια και τους βασικούς στόχους της Λογιστικής, για τις ομάδες του Ελληνικού Γενικού λογιστικού σχεδίου, για τη δομή της Επιτροπής και του Σώματος των ΔΛΠ καθώς και αναφορά σε ποια ΔΛΠ ισχύουν σήμερα. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στις διαφορές των οικονομικών καταστάσεων ανάμεσα στα ΔΛΠ και το ΕΓΛΣ αναλύοντας τα λογιστικά πρότυπα. Στο τρίτο μέρος της εργασίας γίνεται αναφορά στα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ,το πεδίο εφαρμογής τους ,τα βασικά Λογιστικά αρχεία και τις τροποποιήσεις που επιφέρουν κατά την εφαρμογή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.