Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στις ασφαλιστικές εταιρίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στις ασφαλιστικές εταιρίες

Γραμμένου, Αλεξάνδρα Δ.

Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων οι όμιλοι εταιρειών καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις που αποτελούνται από την συνένωση των εκάστοτε θυγατρικών εταιρειών. Αυτές οι καταστάσεις ονομάζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και αποτελούν σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα απαίτηση των ομίλων ώστε να ελέγχονται και να παρουσιάζονται ως μια ενιαία οικονομική οντότητα. Σε γενικές γραμμές η κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων έχει ως κύριο στόχο την ανάγκη για πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού και της αγοράς. Μέσω των οικονομικών καταστάσεων αυτών παρουσιάζονται οικονομικά στοιχεία για την πορεία και την βιωσιμότητα των ομίλων, τα οποία αποτελούν εργαλεία για την εκτίμηση επενδυτικού κινδύνου από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές. Η ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται κυρίως στην ενοποίηση του ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, ιδίων κεφαλαίων, ταμειακών ροών και προσαρτημάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Ασφαλιστικές εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.