Η επίδραση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη:μια εμπειρική έρευνα για την Κίνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η επίδραση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη:μια εμπειρική έρευνα για την Κίνα

Καρπουζά, Μαριάνα

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια παίζουν σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών, οι οποίες δέχονται πληθώρα άμεσων ξένων επενδύσεων, η χώρα της Κίνας αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς αποδέκτες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει την επίδραση που έχουν οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην οικονομική ανάπτυξη της Κίνας. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης χρησιμοποιήθηκαν ετήσια στοιχεία, τα οποία συγκεντρώθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα και αφορούσαν την περίοδο 1980-2015. Για τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε ο επαυξημένος έλεγχος μοναδιαίας ρίζας των Dickey-Fuller, η ανάλυση συνολοκλήρωσης των Engle-Granger καθώς και η αιτιότητα κατά Granger. Τα αποτελέσματα της εργασίας δείχνουν ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέσης ισορροπίας καθώς και αμφίδρομη σχέση αιτιότητας μεταξύ άμεσων ξένων επενδύσεων και οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.