Οι οικονομικές καταστάσεις στην Α.Ε. ιδίως μετά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις με τα Ε.Λ.Π.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι οικονομικές καταστάσεις στην Α.Ε. ιδίως μετά τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις με τα Ε.Λ.Π.

Σιδηροπούλου, Χρυσή

Ο Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» επέφερε ουσιώδεις αλλαγές στο λογιστικό δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας ενσωματώνοντας την Οδηγία 2013/34/ΕΕ. Πολλές από τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 που αναφέρονταν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μεταβλήθηκαν. Στον Νόμο προβλέπεται η έννοια της οντότητας («κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμός κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ανήκει στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα») καθώς και η κατηγοριοποίηση των οντοτήτων ανάλογα με το μέγεθός τους. Ο Νόμος περιλαμβάνει τις βασικές αρχές σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπως επίσης και κανόνες επιμέτρησης. Επίσης, καταγράφει τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων, της καθαρής θέσης και του προσαρτήματος ενώ ειδικές διατάξεις ρυθμίζουν τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ο Ν. 4308/2014 δεν κατάργησε τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 που αφορούν στον τακτικό έλεγχο, συνέβη όμως με τον Ν. 4336/2015.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Εταιρείες - Λογιστική
Λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.